การพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ตรี การตลาดออนไลน์ โดย อาจารย์พิเศษ วิทยากร

การพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ตรี ด้านการตลาดออนไลน์ โดย อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

การ พัฒนา หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาตรี ด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing และ การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล Digital Branding เป็นหนึ่งในความต้องการหลักๆ ในตลาดการศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง ระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ในบทความนี้จึงขอแชร์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมา

รวมถึงแนวความคิด และ ประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่างๆใน ด้านการตลาดและการตลาดออนไลน์ มาเล่าให้ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ เพื่อเป็นประโยชน์ ให้แนวทางความรู้กับผู้จะนำไปปฏิบัติต่อๆไป 

ปัจจุบันมีกระแส หรือ เรียกว่า เทรนด์ในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งประชาชน คนทั่วไป มีแนวความคิดของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น มากกว่าการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีความต้องการสูงในอดีต 

การพัฒนา หลักสูตร
การพัฒนา หลักสูตร

 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเลือกอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ สามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงใช้งบประมาณการลงทุนที่น้อยลงกว่าเดิมเป็นอย่างมาก จึงทำให้กระแสความต้องการ การเป็นนายตัวเอง หรือ การเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ SMEs หรือ ธุรกิจเกิดใหม่อย่าง Start-Up รวมไปถึง การเป็นลูกจ้างแบบฟรีแลนซ์ รับจ้างทำงานแบบอิสระ มีแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่รวมถึง คนวัยทำงาน มองหาการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้กันมากขึ้น 

 

ทำไมวันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับ “ การพัฒนาหลักสูตร ” ?

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ แนวโน้มที่ได้พูดถึงไปแล้ว ส่งผลให้ความต้องการในตลาดแรงงาน รวมถึง ความต้องการและความมุ่งหวังของประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการตลาด อีกทั้ง การมาถึงของเทคโนโลยี Social Media และ ดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทำธุรกิจง่ายขึ้น ถึงแม้กระนั้น ก็ยังมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนทักษะ และ ความรู้ในด้านนี้ ให้เท่าทันอยู่เสมอ รวมถึงสามารถนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ มาใช้เป็นประโยชน์และสามารถสร้างรายได้จริงให้กับธุรกิจหรืออาชีพของตนในปัจจุบันได้

 

ประกอบกับการพัฒนาทางด้านการศึกษาในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่องแต่เป็นไปในรูปแบบของความคืบหน้าอย่างช้าๆ เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตการณ์บางอย่าง ทำให้แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ได้รวดเร็วมากขึ้น ให้เท่าทันเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีที่เข้ามากลืนกินและทำลายล้างธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ที่เรียกว่า disruptive technology รวมถึง สถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ที่ทำให้รูปแบบของการให้ความรู้และระบบการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและกระทันหัน 

 

ไม่อย่างนั้น หากไม่เปลี่ยน ระบบการศึกษาหรือหลักสูตรเดิมๆ ก็มีอันจะต้องถูกทำลายล้างและหายไปตามสภาพสังคมด้วย

 

การ พัฒนา หลัก สูตร
การ พัฒนา หลัก สูตร

 

จะเห็นได้ว่า ในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย หลักสูตรเก่าๆ รวมถึง หลักสูตรปริญญาวิชาชีพ ปริญญาบัตร และ ประกาศนียบัตรต่างๆ สำหรับวิชาสายสามัญทั่วไป เนื้อหาเดิมๆเป็นที่ต้องการในตลาดน้อยลง ดังนั้นการมีหลักสูตรและเนื้อหาใหม่ๆ จะสามารถช่วยในธุรกิจการศึกษาได้เช่นเดียวกัน

 

อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบรับความต้องการคนรุ่นใหม่ รวมถึง คนวัยทำงานที่ต้องการหาความรู้เพิ่มพูนทักษะให้มากขึ้นด้วย นี่คือสาเหตุหลักหลักและภาพรวม เพื่อตอบคำถามว่า ทำไมวันนี้เราจึงต้องการพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันกับโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทั้ง หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรทั่วไป ก็จำเป็นจะต้องพัฒนาเช่นเดียวกัน

สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องมี การจัดหลักสูตร ออนไลน์ มากขึ้น

จากความต้องการดังกล่าว ในยุคที่ผู้คนจะต้องมีความระมัดระวังต่อการสัมผัสและติดเชื้อโรค covid ที่เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ รวมตัวกันให้น้อยลง หรือแม้กระทั่ง แยกการทำงาน แยกกันเรียนรู้ แยกออกจากคนหมู่มาก ทำให้หลักสูตรต่างๆในระดับการศึกษา ทุกระดับ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของ “ออนไลน์” มากขึ้น ปัจจุบันในหลายสถาบัน มีการจัดหลักสูตรแบบ 

 

Massive Open Online Courses หรือ MOOC คือ หลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ในลักษณะเปิดเป็นสาธารณะ ที่สามารถรองรับผู้เข้าศึกษาได้จำนวนมากๆ

 

แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายซึ่งทำให้หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ก็มีความจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้ที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติการจัดหลักสูตรอบรมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอยู่ดี

 

ข้อสังเกต ในปัจจุบันสำหรับเรื่องของการจัดหลักสูตรให้ตอบสนองของความต้องการในสังคม เราจะพบว่าเมื่อมีแนวโน้มของความต้องการในการสร้างรายได้ส่วนตัวและการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น เนื้อหาทักษะที่ผู้คนต้องการเรียนรู้มากที่สุด ย่อมต้องเกี่ยวกับ การทำธุรกิจ การสร้างรายได้ และ การตลาด 

 

ดังนั้น หากลองศึกษากันไปดีๆแล้ว จะพบว่า ปัจจุบันมีสถาบันต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งที่ได้รองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ และไม่ได้มีการรองรับใดๆทั้งสิ้น ก่อตัวขึ้นมากมายในช่วงแบบนี้ สิ่งที่เราจะพบเห็นได้มากที่สุด ในกรณีนี้ นั่นคือ การควบคุมในเรื่องของ คุณภาพของหลักสูตรการเรียนรู้ รวมถึง การควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่าย ราคาของแต่ละหลักสูตรนั้น เกิดขึ้นแบบไม่มีการควบคุมใดๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค

 

ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน เราอาจจะพบหลักสูตรเกี่ยวกับ การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing หรือ การยิง ADS ซื้อโฆษณาผ่าน facebook การขายของผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee Lazada หรือ แม้กระทั่ง การทำธุรกิจผ่าน Line Official Account เนื้อหาหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ หรือ กูรู ผู้ชำนาญการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายและมีการจัดหลักสูตรการขึ้นมาเอง มีการบริหารจัดการเอง รับสมัครเอง ตั้งราคา ผลิตหลักสูตร ผลิตเนื้อหา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเอง

 

ดังนั้น เมื่อดูจากกระบวนการทั้งหมดนี้ การสร้างรายได้ จากการผลิตหลักสูตรและเนื้อหาที่ตลาด มีความต้องการนั้น สามารถทำได้ง่ายและสร้างรายได้ให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปได้ไม่ยาก 

 

แต่หากเทียบกับ ระดับการศึกษาที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาแล้ว หลักสูตรเหล่านั้น ยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เท่าทันยุคสมัยแต่อย่างใด กลับยังใช้หลักสูตรที่มีการผลิตขึ้นมาหรือปรับปรุงล่าสุดมากกว่า 10 ปีแล้ว

 

นี่อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ในระดับการศึกษาในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า เมื่อลองเทียบกันแล้วระหว่างหลักสูตรซึ่งถูกจัดมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม กับ หลักสูตรที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในปัจจุบัน

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาภาคบังคับ อาจจำเป็นจะต้องใช้หลักสูตรเดิมต่อไป แต่หลักสูตรต่างๆสำหรับการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ยิ่งสำหรับการศึกษาภาคเอกชนแล้ว ก็สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันกับตลาดและสังคมได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่ นักพัฒนาหลักสูตร รวมถึง อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

การพัฒนา หลัก สูตร
การพัฒนา หลัก สูตร

 

โจทย์ที่เกิดขึ้น สำหรับ การพัฒนาหลักสูตร คือ สร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมทั้ง สามารถตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริงของผู้เรียนรู้ได้ด้วย เพราะประกาศนียบัตรอาจไม่ตอบโจทย์ผู้คนในสังคมยุคปัจจุบันนี้อีกต่อไป 

 

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ ในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

 

เบื้องต้นจากที่ได้คุยสรุปและดูแนวโน้มความต้องการของตลาด และ สิ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องเผชิญ จะพาไปดูเนื้อหาหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กอปรกับ ความต้องการเนื้อหาหลักสูตรของผู้คนในปัจจุบันด้วย 

 

สำหรับเนื้อหา หลักสูตรในด้านการตลาดออนไลน์ ระดับปริญญาตรี อาจจะจำเป็นจะต้องมีการปูพื้นฐานในด้านการตลาดทั่วไปก่อน แม้ว่าจะมีส่วนเสริมที่เกี่ยวกับความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเข้ามา แต่ก็ยังจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานที่เป็นเนื้อหาและความจำเป็นของทักษะด้านการตลาดนี้อยู่ดี

 

ตัวอย่าง หลักสูตรการตลาดออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 

 • หลักการตลาดเบื้องต้น Principles of Marketing
 • สำคัญของ สื่อสังคมออนไลน์ และ การตลาดดิจิทัล Essentials of Social Media & Digital Marketing
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต Technology and Innovation in the Future World
 • ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ Creative Leadership Skills
 • การเข้าใจข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Insights and Behavior

 

สำหรับ ตัวอย่างหลักสูตรของระดับปริญญาตรี ที่ได้กล่าวมานี้ อาจจะถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบ ออนไลน์ หรือ เรียนในภาคปกติ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่า เนื้อหาหลักสูตรในภาควิชาอื่นๆ เนื่องจาก สามารถลงมือปฏิบัติโดยที่ผู้เรียนแยกกันปฏิบัติเป็นรายบุคคลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้เรียนรู้ในหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การส่งงานแบบออนไลน์ การเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบการเรียนออนไลน์ MOOC หรือ การประชุมออนไลน์ได้ด้วย 

 

ตัวอย่าง หลักสูตรปริญญาโท ออนไลน์ ด้านการตลาดดิจิทัล

Fundamental Skill ทักษะพื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์ 

 • Digital Marketing Strategy
 • Online Advertision 
 • Digital Content Creators
 • Developing a Business Plan and Strategy
 • Digital Marketing & Budget Planning    


Practical Skill ทักษะเพื่อเท่าทันเครื่องมือด้านการตลาดต่างๆในยุคดิจิตอล 

 • Essential Facebook Marketing and Retargeting 
 • Use Instagram for Business 
 • Twitter Marketing Strategy
 • LINE Official Account for Business
 • Google Search Engine
 • E-Commerce platforms

Research Skill ทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอดและพัฒนางานการตลาด 

 • Value-Added Content in Content Marketing & Customer Persona
 • Digital Branding and Brand communication
 • Digital Analytics

 

จะเห็นได้ว่า หลักสูตรในระดับปริญญาโท ในด้านการตลาดออนไลน์ นั้น จะมีความเป็นสากลมากขึ้น และ จะมีความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆที่เท่าทันต่อยุคสมัย และ ความต้องการของสังคม แต่ก็ยัง มีทักษะอื่นๆที่นำมาใช้ประกอบเพื่อให้ผู้เรียนและนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะของตัวเองในด้านการตลาดได้ด้วย 

ดังนั้น เนื้อหาอาจจะ ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักการพี่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย รวมถึงนำไปประยุกต์ธุรกิจปัจจุบันได้ นั่นคือ

 1. หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการตลาดและการตลาดในช่องทางดิจิตอล 
 2. หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงไปของยุคสมัยและความต้องการของสังคม 
 3. หลักสูตรเพื่อเป็นทักษะในด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านการตลาดเพื่อการต่อยอด 

 

ในระดับ ปริญญาโท การตลาด นั้น เนื่องจากตัวผู้เรียนรู้เอง อาจจะมีทักษะและประสบการณ์การทำธุรกิจ รวมถึง เรียนรู้เรื่องราวพื้นฐานของการตลาดและธุรกิจมาแล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำเสนอทักษะที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติและสร้างรายได้ได้จริงในทันที

 

มากกว่านั้น ในปัจจุบัน ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องของวิธีการเรียนรู้และการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย เพราะจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น การหาความรู้และการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์มีความจำเป็นในทางปฏิบัติ ตัวผู้พัฒนาหลักสูตรเอง จึงจำเป็นจะต้องออกแบบหรือจัดการหลักสูตรให้เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ทางไกลหรือแบบออนไลน์ด้วย นั่นแปลว่า จะทำได้ยาก แต่ก็โชคดีที่ ยุคสมัยเื้ออำนวย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายสามารถพอที่จะแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นให้ผ่านไปได้ 

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งรวบรวมมาแนะนำ สำหรับการจัดรูปแบบหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบัน 

 

จะเห็นได้ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป ก็จะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้น อย่างมากมายและรวดเร็ว เพื่อจะมารองรับการทำธุรกิจและการสร้างรายได้ของคนยุคปัจจุบัน ดังนั้น หากเราใช้เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้ไปตลอด ไม่ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ แม้ว่าจะเป็น ความรู้ที่ดูทันสมัยทันต่อโลก แต่ก็อาจจะล้าสมัยได้ภายในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยิบยก หลักทฤษฎี เพื่อทำให้ การพัฒนาหลักสูตร ต่างๆให้เป็นไปได้และตอบโจทย์กับสังคมอยู่เสมอ 

 

การพัฒนาหลักสูตร คือ แนวความคิดและกระบวนการที่มีระบบแบบแผน ใช้เหตุและผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าทันสมัย ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้ง ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในบริบทใดบริบทหนึ่งโดยเฉพาะ และ ในทางจรรยาบรรณของผู้ให้ความรู้ หลักสูตรควรสามารถถูกประเมินและวัดผลได้ด้วย 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนั้น ปัจจุบันมีรากฐานมาจากงานวิจัยโดยหลักๆดังนี้ 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
อ้างอิงจาก: curriculumandlearning.com

การพัฒนาหลักสูตร ของ ไทเลอร์

 1. การศึกษาวิเคราะห์บริบท
 2. การกำหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว
 3. การกลั่นกรองจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
 4. การกำหนดจุดมุ่งหมายที่แท้จริง
 5. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์
 6. การประเมินผลการศึกษา

อ้างอิงจาก: curriculumandlearning.com
Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago:The university ofChicago press.

การพัฒนาหลักสูตร ของ ทาบา

 1. การวิเคราะห์ความต้องการ
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์
 3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระ
 4. การจัดระบบเนื้อหาสาระ
 5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 7. การประเมินผล
  อ้างอิงจาก: curriculumandlearning.com
  Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt BraceJovanovich.

การพัฒนาหลักสูตร ของ โอลิวา

 1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สังคม และ กำหนดเป้าประสงค์ของการศึกษา
 2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สังคม เนื้อหาสาระ และกำหนด จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 4. การกำหนดรูปแบบของหลักสูตร
 5. การนำหลักสูตรไปปฏิบัติ
 6. การประเมินหลักสูตร

อ้างอิงจาก: curriculumandlearning.com
Oliva, P.F. (2009). Developing the Curriculum (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

 

จะเห็นได้ว่า หลักการพัฒนาหลักสูตร มีรูปแบบแบบแผน ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีความต้องการได้ในทุกยุคทุกสมัย 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในทางปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนั้น จะถูกทำขึ้นเมื่อเป็นความเห็นโดยรวมขององค์กร หรือ สถาบันฯ จึงทำให้สภาพระบบการศึกษาของภาคบังคับ ตามกระทรวงศึกษาธิการ ที่เราได้พบเห็นในประเทศไทยตอนนี้ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ทันยุคทันสมัย

แต่อย่างไรก็ดี สำหรับใน ภาคเอกชนองค์กรด้านการศึกษา ที่สามารถนำหลักการ การพัฒนาหลักสูตรนี้ ไปใช้ได้ก็จะยิ่งทำให้สร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ และ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วย 

 

แชร์ประสบการณ์ การพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโทด้านการตลาดออนไลน์ ในฐานะ อาจารย์พิเศษ และ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ

 

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ที่ได้มีโอกาสเป็น อาจารย์พิเศษ รวมถึง วิทยากรชำนาญการ และ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คำบรรยายในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึง องค์กรภาครัฐ และ เอกชน มีข้อสังเกต สรุปมาพูดคุยกัน ดังนี้

 • ความต้องการทักษะความรู้และเนื้อหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมในยุคปัจจุบัน 

   ด้วยความเร็วของการเปลี่ยนแปลงไปในด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ในบางครั้ง บุคลากรหรือตัวผู้พัฒนาหลักสูตรซึ่งอยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ส่งผลให้ บางครั้งมีความสับสนหรือย้อนแย้งขึ้นในตัวหลักสูตรเองเช่น การนำเนื้อหาเดิมทฤษฎีหรืองานวิจัยต่างๆในอดีตที่อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงหรือนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน ในสภาพสังคมยุคดิจิทัลได้ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวผู้พัฒนาหลักสูตร จึงมีความจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรจากภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้วย 

 • เกณฑ์การคัดเลือกผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น 

    เมื่อจำเป็นจะต้องหาผู้ชำนาญการจากภายนอก หรือ บุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นและร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ยุคสมัย และ ผู้คนในสังคมที่มีความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ ความต้องการอย่างหนึ่ง ที่ตัวผู้พัฒนาหลักสูตรจำเต็มจะต้องพัฒนา คือ เกณฑ์การคัดเลือกหรือการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

     แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีเครื่องมือค้นหาอย่าง Google เพื่อตอบคำถามตอบให้ได้ แต่การตรวจสอบเพิ่มเติม ถึงประสบการณ์ความรู้ความชำนาญ รวมถึงความนิยมและความเป็นที่รู้จักในสังคมของบุคลากรภายนอกนั้นๆ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในหลายๆครั้งความผิดพลาดของการคัดเลือกบุคคลากรจากภายนอกส่งผลถึงชื่อเสียงและความเสียหายของสถาบันฯเลยด้วยซ้ำ

 • ความตอบโจทย์ของตัวผู้รับการศึกษารวมถึงวิธีการวัดผลและปรับปรุงเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น 

      สิ่งสำคัญที่สุดของ การพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรการตลาดออนไลน์ การทำธุรกิจ บริหารธุรกิจ ใดๆก็ตาม ข้อสำคัญและเป็น จรรยาบรรณของบุคลากรด้านการศึกษา คือ ผู้เรียนหรือนักศึกษา ควรจะได้รับความรู้ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์สร้างโอกาสให้กับตนเองและช่วยเหลือสังคมได้จริง 

ดังนั้นเมื่อ มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ให้ได้ว่า หลักสูตรที่จัดทำขึ้นนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึง มีตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อให้เห็นข้อบกพร่องและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในเนื้อหาหลักสูตรด้วย เพราะเมื่อมีตัวชี้วัดที่แน่นอน วิธีการชี้วัดที่เหมาะสม ก็จะสามารถทราบได้ว่าจุดไหนควรพัฒนา หรือ จุดไหนที่ดีอยู่แล้ว และ ต้องทำให้ดีมากขึ้น ความรู้เหล่านี้ ยิ่งจะทำให้ หลักสูตรพัฒนาต่อไป ให้สัมฤทธิ์ผลได้มากขึ้น 

 

จากเนื้อหาที่ได้แชร์ประสบการณ์ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาตรี การตลาดออนไลน์ โดยผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ได้กล่าวถึงในบทความนี้ อ้างอิงจากประสบการณ์การทำงาน และ ทฤษฎีต่างๆที่ได้เรียนรู้มา หากท่านผู้อ่าน มีความเห็นอื่นใด สามารถร่วมพูดคุยด้วยการ ฝากความคิดเห็นไว้ด้วยการ คอมเม้นต์ ใต้บทความนี้ หรือ สามารถทักไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ @brandingchamp ตลอดเวลา ยินดีน้อมรับความเห็นต่าง และ คำติชม 

 

การ พัฒนา หลักสูตร
การ พัฒนา หลักสูตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *