การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อม 12 แผนการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ [อัพเดท]

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อม 12 แผนการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ [อัพเดท]

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ การตลาดการท่องเที่ยว คือ ปรัชญาการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยอาศัย การวิจัยตลาด การคาดการณ์ และ การเลือกทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่จำเป็น เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดขององค์กร โดยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งการท่องเที่ยวได้ ดังนี้ การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแบบกลุ่ม, การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวนอกประเทศ, การทัศนศึกษา, การท่องเที่ยวในประเทศ, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

 

ภาคการท่องเที่ยว คือ อุตสาหกรรมที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและหลายๆภาคส่วน ที่จำเป็นจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีความสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงนวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะใจลูกค้าและเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพที่เน้นและเจาะจงด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ สามารถทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

 

ดังนั้นบทความนี้จะช่วยเป็นอีกแรงช่วยชาติ ที่จะอธิบายว่าให้เข้าใจว่า การตลาดการท่องเที่ยว คือ อะไร? และ เหตุใดจึงมีความสำคัญ พร้อด้วยแผนการการตลาดและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 12 ข้อ ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร หรือ องค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

การตลาดการท่องเที่ยว คือ อะไร?

การตลาดการท่องเที่ยว คือ กลยุทธ์การตลาดที่ใช้โดยองค์ประกอบต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อขายผลิตภัณฑ์และบริการของตน ธุรกิจต่างๆ ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทรถเช่า ร้านอาหาร และ ตัวแทนการท่องเที่ยวที่ขายเที่ยวบิน วันหยุด ห้องพักในโรงแรม หรือ ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบด้วยการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล การโฆษณา และ การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

 

ทำไม การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงสำคัญ?

การตลาดนี้มีความสำคัญเพราะในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่บริษัทหลายพันบริษัทแข่งขันกันในตลาด แต่ยังหมายรวมถึงประเทศต่างๆในโลกด้วย ดังนั้นทุกๆคนจึงพยายามค้นหาวิธีการพิเศษในการโปรโมตประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว และ ดึงดูดความสนใจ การนำเสนอคอนเทนต์(เนื้อหา) ข่าวสารล่าสุดที่ตรงประเด็นและโน้มน้าว สามารถช่วยให้องค์กรต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งมอบสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการ มอบเนื้อหาที่เป็นส่วนตัว เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ

การ ตลาด เพื่อ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
การ ตลาด เพื่อ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมักมีการมุ่งเน้นไปประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้

1. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
2. เพื่อทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการวิจัยตลาด และ การพยากรณ์
3. เรียนรู้แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ซึ่งการมุ่งเน้นดังกล่าวทำให้ได้เข้าใจ ความชอบหรือไม่ชอบ ของนักท่องเที่ยวที่จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายของธุรกิจ ดังนั้น การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว (อุปสงค์) และ การจัดองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (อุปทาน) ให้สอดคล้องกันสามารถใช้เครื่องมือที่สำคัญอย่าง ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด

การตลาด จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ใช้ในการจัดอุปทานและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับอุปสงค์(ความต้องการ)ของนักท่องเที่ยว

 

อุปสงค์หรือความต้องการด้านการท่องเที่ยว

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ แสดงถึง ทางเลือกในการอุปโภคและบริโภค ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ นักท่องเที่ยวต้องมีความต้องการ พร้อมทั้งมีกำลังซื้ เต็มใจที่จะชำระค่าสินค้าและบริการ การเพิ่มหรือลดปริมาณผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว จึงหมายความถึง อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมๆกันด้วย

การวิจัยความต้องการการท่องเที่ยว นิยมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ “จำนวน” ของนักท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของ “รายได้” จากการท่องเที่ยว “ระยะเวลา” การเข้าพักเฉลี่ย และ “อุปทาน” การท่องเที่ยวหรือสิ่งที่พร้อมตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวนั่นเอง

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยขับเคลื่อนอุปสงค์หรือความต้องการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รายได้และมาตรฐานค่าครองชีพ สำหรับในปัจจุบันนี้ เนื่องจาก ลักษณะของการทำงาน เวลาว่างที่มากขึ้น การพัฒนาระบบขนส่ง และการแลกเปลี่ยนด้านการสื่อสารต่างๆ เป็นปัจจัยดึงดูดและสร้างอุปสงค์ได้ทั้งสิ้น เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์ในการท่องเที่ยว ค่าบริการต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ราคา ความปลอดภัย และ สื่อทั้งออนไลน์และอ๊อฟไลน์ ตัวอย่างปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการด้านการท่องเที่ยวแตกต่างออกไป เช่น ปัจจัยทางประชากรศาสตร์, ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ปัจจัยทางภูมิศาสตร์, ปัจจัยทางวัฒนธรรม, ปัจจัยทางการเมืองและกฎระเบียบ, ปัจจัยด้านสื่อ, ปัจจัยด้านการเปรียบเทียบราคา, ปัจจัยส่วนบุคคล, เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง

การ ตลาด การ ท่องเที่ยว
การ ตลาด การ ท่องเที่ยว

ลักษณะพิเศษของตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1. เป็นบริการทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น ความพึงพอใจ ความสุข ความตื่นเต้น
2. การตัดสินใจซื้อใช้อารมณ์มากกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ
3. ไม่สามารถให้บริการแบบเสมือน (Virtual) แก่ลูกค้าโดยให้ได้รับประสบการณ์แบบเต็ม 100% เทียบกับการเดินทางมาสถานที่จริงได้
4. ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการได้ครบสมบูรณ์
5. ความต้องการทางการตลาดมีความผันผวนตามฤดูกาล
6. ไม่สามารถให้บริการแบบเก็บไว้ใช้ทีหลังได้
7. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวมีความเป็นอิสระจากกัน
8. มันง่ายที่จะเลียนแบบ

 

12 แผนการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ต่อไปนี้ คือ แผนการและกลยุทธ์ทางการตลาด บางส่วนที่คุณสามารถนำใช้เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

1. ตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดใด
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณ ตัดสินใจว่าคุณต้องการขายสินค้าหรือบริการให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ สิ่งที่คุณตัดสินใจที่นี่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ที่เหลือของคุณ เพื่อให้คุณรู้ว่าควรมุ่งเน้นที่จุดใด

หากคุณมุ่งเน้นไปที่การโน้มน้าวนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น คุณสามารถลองใช้การโฆษณาในท้องถิ่นและกำหนดเป้าหมายผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเข้าถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกแพ็คเกจวันหยุดของคุณว่า Staycation และ แบ่งปันประโยชน์ของการไปพักผ่อนในท้องถิ่นใกล้ๆ หรือ วันหยุดพักผ่อนที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับการไปพักผ่อนในต่างประเทศ

 

2. ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ( AI Marketing )
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังดึงดูดความสนใจในอุตสาหกรรมการตลาดการท่องเที่ยว นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าและพฤติกรรมที่สามารถนำมาใช้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้ การทำความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการของลูกค้าช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าโรงแรมสามารถเห็นว่าผู้คนกำลังค้นหาคำหลักบางคำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี ในกรณีนี้ คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่ค้นหาคำหลักเหล่านั้นจะสามารถค้นพบธุรกิจของคุณได้ อย่างโรงแรมสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแพ็คเกจหรือข้อเสนอที่กำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแขกบางคนได้

 

3. ใช้การค้นหาด้วยเสียง
ผู้คนจำนวนมากหันมาใช้ซอฟต์แวร์จดจำเสียงเพราะพวกเขาต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดการชีวิตของพวกเขา ตัวอย่างเช่น โรงแรมการจดจำเสียงเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และเฉพาะเจาะจงกับแขกคนพิเศษ หากคุณใช้เทคโนโลยีเสียง ให้พิจารณาหลักการ SEO ด้วยเสียง เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลการค้นหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

4. ให้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านแชทบอท
Chatbots เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการชั้นยอดแก่ลูกค้าของคุณ สามารถช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางของคุณนอกเวลาทำงานปกติ ช่วยให้คุณเพิ่มรายได้ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า แชทบอทยังมีประโยชน์ในการดึงข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ การรวบรวมรายการคำถามที่พบบ่อยที่สุดสามารถช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงบนเว็บไซต์ของคุณ หรือช่วยคุณขายต่อยอดลูกค้าและเพิ่มรายได้

 

5. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง และ แบ่งปันข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับพวกเขาได้ ซึ่งอาจจะเป็นการตลาดผ่านอีเมลหรือการส่งข้อความแบบกระจาย (LINE Official Broadcast) ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวให้กับลูกค้าของคุณโดยการแบ่งกลุ่มตามสิ่งที่พวกเขาซื้อหรือมีส่วนร่วมหรือความสามารถในการใช้จ่ายของพวกเขา ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างข้อเสนอส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าได้ คุณยังสามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตัวบนเว็บไซต์ของคุณที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกันให้กับลูกค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่กลับมาซ้ำ

 

6. การทดลองทัวร์เสมือนจริง (Virtual Reality)
แม้ว่าจะไม่ได้รับประสบการณ์เต็มร้อย แต่เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นหนึ่งในแนวโน้มการตลาดล่าสุดในการท่องเที่ยว สิ่งนี้น่าดึงดูดเป็นพิเศษเพราะช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่บ้าน โรงแรมบางแห่งใช้ความจริงเสมือน (VR) ในการจำลองการเดินผ่านพื้นที่ต่างๆ บริษัททัวร์บางรายยังเสนอโอกาสในการสัมผัสประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่านทัวร์เสมือนจริงอีกด้วย

การ ตลาด ใน อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว
การ ตลาด ใน อุตสาหกรรม การ ท่องเที่ยว

 

7. สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างใหกับลูกค้า
ประสบการณ์ของลูกค้า คือ สิ่งที่จะทำให้ผู้คนกลับมาอีก ลูกค้ามักมองหาประสบการณ์ที่น่าจดจำมากกว่าการจองโรงแรมหรือเที่ยวบินเพียงอย่างเดียว มีหลายวิธีในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยบริการของคุณ ในขณะที่สายการบินแข่งขันกันเพื่อนำเสนอความบันเทิงและเมนูบนเที่ยวบินที่ดีที่สุด โรงแรมก็ทำเช่นนี้โดยนำเสนอความบันเทิงในห้องพักหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าที่แขกไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

 

8. ทำ Content Marketing และ SEO
การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) เป็น หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในภาคการท่องเที่ยว ปรับกลยุทธ์ SEO ของคุณให้ถูกต้อง จะทำให้มีลูกค้ากลับมาบ่อยๆ นอกจากนี้ มันยังให้องค์ประกอบของความไว้วางใจและความน่าเชื่อถืออีกด้วย มีหลายวิธีในการสร้างกลยุทธ์การตลาดคอนเทนต์ และ SEO คุณสามารถทำได้โดยการกำหนดเป้าหมายคำหลักบนหน้าเว็บเฉพาะ เขียนบล็อก หรือเขียนคู่มือการเดินทางที่คุณสามารถให้คุณค่าและความเชี่ยวชาญของคุณเป็นที่ประจักษ์ได้

การตลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การตลาด อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

9. ลองใช้การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์
การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) คือ หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมาก โรงแรมหรือศูนย์การท่องเที่ยวหลายแห่งขอความช่วยเหลือจากอินฟลูเอนเซอร์เพื่อแสดงและโปรโมตธุรกิจของตนโดยแชร์ไปยังผู้ติดตาม ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารสามารถเชิญผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมารับประทานอาหาร ฟรี เพื่อแลกกับการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โรงแรมยังสามารถเชิญอินฟลูเอนเซอร์เพื่อมาแลกเปลี่ยนเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้จองการเข้าพักได้ บางครั้ง คุณยังสามารถเสนอส่วนลดพิเศษให้กับผู้ชมของอินฟลูฯเหล่านั้นได้

 

10. ส่งเสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (User Generated Contents)
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลูกค้าเองก็เป็นผู้สนับสนุนได้ด้วยเช่นกัน การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าของคุณแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาชอบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของพวกเขาอีกด้วย เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง (UGC) คือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้คนที่มาใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ

UGC รวมถึง รูปภาพ คลิป เรื่องราว บล็อกโพสต์ หรือ ความคิดเห็น ดังนั้น จึงควรช่วยลูกค้าของคุณสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครด้วยการสร้างแฮชแท็กยอดนิยม จัดมุมสถานที่ถ่ายภาพที่โรงแรมของคุณที่อินฟลูเอนเซอร์สามารถโพสต์ได้ หรือ เพิ่มส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ของคุณที่ครีเอเตอร์สามารถอัปโหลดเนื้อหาจากการเดินทางของพวกเขาได้ เราสามารถสร้างช่องทางในการสนับสนุนได้โดยอาจแลกกับรางวัลประจำเดือน

 

11. สร้าง บทวิจารณ์ หรือ มีรีวิว ที่แข็งแกร่ง
บทวิจารณ์ หรือ รีวิว จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้งานได้จริงที่สุด คือ การสร้างบทวิจารณ์ที่ชัดเจนก่อน สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อเปิดตัวเว็บไซต์ ทัวร์ หรือแพ็คเกจใหม่ ยิ่งคุณมี รีวิว มากเท่าไร ลูกค้าก็ยิ่งมีโอกาสไว้วางใจและซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้นเท่านั้น

เชิญชวนลูกค้าหรือชุมชนของคุณให้สัมผัสและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ดูแลรีวิวโดยขอให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นทางแผนที่ (Google Maps) หรือ เฟซบุ๊กเพจ (facebook pages) โดยหากมีรีวิวเชิงลบเกิดขึ้น ให้รีบดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบกลับรีวิวนั้นทีละรายการ พร้อมวิธีแก้ไข เพื่อให้รีวิวส่วนใหญ่เป็นรีวิวที่ดีและมีคุณภาพ

 

12. ลงทุนงบประมาณในการปรับปรุงการตลาด
คุณสามารถติดตามลูกค้าเก่าๆที่เคยโต้ตอบกับธุรกิจของคุณมาก่อน และสนับสนุนให้พวกเขากลับมาใช้บริการของคุณได้ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ จงรวบรวมข้อมูลของพวกเขาและกำหนดเป้าหมายพวกเขาด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มาใช้บริการ วิธีนี้เรียกว่า รีมาร์เก็ตติ้ง (Re-Marketing) เป็น กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากรีมาร์เก็ตติ้งมักจะระบุได้ว่าให้โฆษณาเข้าถึงลูกค้าที่เคยรับบริการ หรือเข้าชมและมีส่วนร่วมกับเพจหรือเว็บไซต์ของคุณได้ จากนั้นคุณสามารถแบ่งปันข้อเสนอที่เกี่ยวข้องอย่างเจาะจงซึ่งอาจทำให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

จาก แผนการตลาดและกลยุทธ์ การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง 12 ข้อนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีหรือไม่ ยังอาจต้องคำนึงถึง องค์ประกอบ ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

การ ตลาด เพื่อ การ ท่องเที่ยว
การ ตลาด เพื่อ การ ท่องเที่ยว

 

องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว

1. ผู้ซื้อ คือ นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและนักท่องเที่ยวกลุ่ม ความต้องการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวกำหนดราคาการเดินทาง ฤดูกาล แนวโน้ม รสนิยม ทัศนคติ รวมไปถึงประสบการณ์การเดินทาง นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องทราบแง่มุมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแผนการตลาดเชิงกิจกรรม ได้แก่ ความต้องการของตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อุปสงค์จริง อุปสงค์ที่เป็นไปได้ และ อุปสงค์ที่เลื่อนออกไป

2. ผู้ขาย คือ ธุรกิจ, องค์กรที่ให้บริการหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์ ด้านการเดินทางและท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้ โรงแรมที่พัก การเดินทางทางอากาศ บริการอาหารและเครื่องดื่ม และ บัตรเข้าชมการแสดงและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

3. สินค้าและบริการ คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้น รวมทั้ง ที่พัก ร้านอาหาร และ สถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4. การขนส่ง

5. ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว, บริการทัวร์, สถานที่พักผ่อน, ของที่ระลึก และ นโยบายจากทางภาครัฐ

 

6. ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, สัตว์และพืชพันธ์ สภาพสังคมของคนในท้องถิ่น

คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับหัวข้อ ” การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อม 12 แผนการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ” นี้ได้ด้วยการคอมเม้นต์ด้านล่าง หรือ ทักไลน์มาคุยกันได้ที่ @brandingchamp

 

4 Replies to “การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อม 12 แผนการและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ [อัพเดท]”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *