วิทยากรธุรกิจออนไลน์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

วิทยากรธุรกิจออนไลน์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

วิทยากรธุรกิจออนไลน์

วิทยากรธุรกิจออนไลน์ ได้รับเชิญ เนื่องด้วย คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีการจัดให้นักเรียนอาชีวศึกษา ชั้น ปวช. หรือ ปวส. ที่มีความต้องการจะเป็น ผู้ประกอบการ ได้รวมตัวกันเป็นทีม ทีมละ 5 คน และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพื่อช่วยกันออกแบบแผนธุรกิจ และ ส่งเข้าแข่งขัน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในทีม ธุรกิจดีเด่น โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 100 ทีม และ คัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้น 

 

วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์
วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์

 

โดยหลังการอบรมแบบเข้มข้นนี้แล้ว ทั้ง 20 ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะต้องกลับไปพัฒนา ปรับปรุง แผนธุรกิจ ให้สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกรับสุดท้าย และ จัดแสดงผลงานในเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยมีเกณฑ์การตัดสินเข้มงวดและพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีกด้วย

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจใน ระยะที่ 2
จำนวน 20 ทีม มีดังนี้

ภาคเหนือ 5 ทีม ได้แก่ ทีม

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ทีม ได้แก่ ทีม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ภาคใต้ 3 ทีม ได้แก่ ทีม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ภาคกลาง 3 ทีม ได้แก่ ทีม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ภาคตะวันออกและกทม. 1 ทีม ได้แก่ ทีม

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

ทั้งนี้ พบว่า ทั้ง 20 แผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปสร้างเป็นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ อาทิ เช่น เตาชีวมวล , แคร์คุณ แผ่นซับเหงื่อเท้า , พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากใยเปลือกทุเรียน , ยำหาวโห่ , VR Game Innovation เกมตะลุยมหาสมบัติ เกมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขน , งานแกะสลักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CNC Engraver Design

 

ในการอบรมแบบเข้มข้น ที่ได้จัดขึ้นที่ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมี นักเรียนอาชีวศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทาง คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

สร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และ วิชาชีพ ด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ การทำธุรกิจ อย่างเป็นระบบ และพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และ ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

 

วิทยากรธุรกิจ-ออนไลน์
วิทยากรธุรกิจ-ออนไลน์

 

ในการนี้ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้มีการเรียนเชิญ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ชื่อดัง อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ให้เกียรติเป็น วิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่ง นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนและการอบรมครั้งนี้ ไปปฎิบัติ ลงมือทำจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ สร้างหนทางเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

 

ในการอบรมครั้งนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และ วิทยากรธุรกิจออนไลน์ นายธิติพล เทียมจันทร์ จัด หัวข้อสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ประกอบการ

เช่น การส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ทรัพย์สินทางปัญญา กับ การประกอบธุรกิจ

Startup กับเส้นทางธุรกิจ

เส้นทางการสร้างธุรกิจด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ

Marketing Trend การตลาดสมัยใหม่ 

การตลาดออนไลน์ ecommerce

และ จัดให้มี กิจกรรมภาคปฎิบัติ Workshop การวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

นายธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ธุรกิจออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ecommerce กล่าวว่า

ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่นักศึกษาอาชีว ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของ ธุรกิจออนไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ ที่จะเข้ามาสร้างโอกาสการขายและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
    นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนให้น้องๆที่มีไอเดียดีๆในการสร้างธุรกิจเพื่อชุมชนได้มีโอกาสลงมือปฎิบัติจึงอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มากกว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ

ทั้งนี้ วิทยากรธุรกิจออนไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ยังได้ให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และเทคนิคทางการตลาดสมัยใหม่ ที่ผู้เรียนอาชีวศึกษา สามารถนำไปลงมือทำได้จริงทันที อีกด้วย

 

วิทยากร ธุรกิจออนไลน์
วิทยากร ธุรกิจออนไลน์

 

โครงการนี้ถือเป็น กลยุทธ์สำคัญ ในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว การสร้างผู้ประกอบการใหม่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ขณะเดียวกันก็จะสามารถช่วยเหลือในการพัฒนา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้สามารถดำเนินกิจการอยู่ต่อไปร่วมทั้งมีความก้าวหน้ามากขึ้น และยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมในระดับประเทศ

 

อันจะส่งผลให้ประเทศไทยของเรา มีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้นเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ทั้งนี้ สำหรับ น้องๆนักศึกษาอาชีว และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในส่วนของเนื้อหา การบรรยาย digital marketing การตลาดแนวใหม่ ของ วิทยากรธุรกิจออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ สามารถเข้าถึงไฟล์นำเสนอในโครงการนี้ ได้ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

และ สามารถ ติดต่อ วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ Ecommerce ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
ไลน์ไอดี : @brandingchamp
โทร. O9O-2393987
O63-1979894

ขอบคุณ บทความ/บทสัมภาษณ์ จาก BangkokBangkok.net

วิทยากรออนไลน์
วิทยากรออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *