หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ ใน ยุคดิจิทัล แนะนำสำหรับ วัยเกษียณอายุ โดย #วิทยากรชื่อดัง

หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ ใน ยุคดิจิทัล ที่แนะนำสำหรับ วัยเกษียณอายุ โดย #วิทยากรชื่อดัง

หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ

หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ สำคัญ เพราะ ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลทำได้เร็วและง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมตัวเกษียณ การทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันยังอาจเป็นเรื่องยาก

ด้วยเหตุนี้หลักสูตร “เตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ ยุคดิจิทัล” อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรชื่อดัง จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล และ นี่คือ ความสำคัญของ หลักสูตรการฝึกอบรม นี้

 

หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ
หลักสูตร เตรียมตัวเกษียณ

 

1. ความสามารถในการปรับตัวที่ดีขึ้น
   การรู้จักเทคโนโลยียุคดิจิทัลและวิธีการใช้งานสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวได้อย่างราบรื่น ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้สมาร์ทโฟน สื่อสารออนไลน์ หรือเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

2. การไม่แบ่งแยกทางสังคม
ยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเรา การมีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมโยงกับครอบครัวและสังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. สภาพแวดล้อมแห่งความรู้
การทำความเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เพียงช่วยให้พวกเขาปรับตัว แต่ยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้กับคนรุ่นต่อไป

 

4. สร้างความมั่นใจ
การรู้วิธีใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสังคม

 

5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับยุคดิจิทัลถือเป็นอีกเส้นทางที่ยากลำบาก อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ
หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ

 

หลักสูตร “เตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ ยุคดิจิทัล” คือ คำตอบที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุยุคนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณปรับตัวและเข้าถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้แล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันว่าการเรียนรู้ไม่มีวัยและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ทุกวัน

 

หลักการและเหตุผล

1. สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวแล้ว ในปี 2566 ประชากรสูงอายุจะมีเกิน 20% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2573 ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเกษียณเพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น จะทำให้ผู้ในวัยเกษียณมีเวลาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น

 

2. การเตรียมตัวก่อนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ

การเตรียมตัวเกษียณ เป็น สิ่งสำคัญต่อคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ เราช่วยให้คุณมีชีวิตที่สง่างามและมีความสุขหลังเกษียณ อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับการวางแผนสร้างรายได้ในวัยเกษียณยังไม่แพร่หลาย จึงต้องจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มวัยทำงาน

 

3. หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ นี้ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ประการ

การวางแผนสร้างรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างรายได้ก่อนเกษียณ สร้างรายได้หลังเกษียณ
ด้านสุขภาพ เรียนรู้วิธีการปรับปรุงสุขภาพของคุณและดูแลตัวเองให้ดี ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้หลังเกษียณ
ด้านสังคม เรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเหมาะสม ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

 

4. หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสอน ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคดิจิทัล รวมถึง การใช้สื่อการสอนออนไลน์ การใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น ฯลฯ

 

5. หลักสูตรนี้ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตรนี้สามารถประยุกต์ได้ในชีวิตจริง ซึ่งสามารถลงมือทำได้ทันทีระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิผล

วัยเกษียณอายุ หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ
วัยเกษียณอายุ หลักสูตรเตรียมตัว เกษียณ

วัตถุประสงค์ของ หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ ในยุคดิจิทัล มีดังนี้

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเกษียณ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวก่อนเกษียณ ครอบคลุมประเด็นทางการสร้างรายได้ สุขภาพ และ สังคมยุคดิจิทัล

2. พัฒนาทักษะการสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

ผู้เข้าร่วมสามารถวางแผนการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตระหนักรู้ เข้าใจว่า ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนเกษียณ

3. ส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของตนเองและตนเอง ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้หลังเกษียณ

4. พัฒนาทักษะการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในวัยเกษียณ

ผู้เข้าร่วมสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลและใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

5. คุณสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการปฏิบัติได้

ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิผลก่อนเกษียณในชีวิตประจำวันยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ ครอบคลุมถึงความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเตรียมตัวก่อนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิผล ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขหลังเกษียณ

นอกเหนือจากเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับในชีวิตประจำวันมาใช้ได้ คุณสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ นี้ยังมีความสำคัญสำหรับพนักงานออฟฟิศอีกด้วย เพราะมันช่วยพัฒนาความสามารถของคุณ

วางแผนการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเกษียณ
ดูแลสุขภาพของคุณและแข็งแรงอยู่เสมอ ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้หลังเกษียณ ปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมหลังเกษียณ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทำให้หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนทำงานทุกระดับที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ เพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตที่สง่างามและมีความสุขได้แม้หลังเกษียณ

 

 

รายละเอียดของ หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมกิจกรรมเวิร์คช้อป และ การลงมือทำจริง ด้วยความสนุกสนานและสาระที่นำไปใช้ได้ทันที เตรียมตัวเกษียณ การสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี และ อาชีพหลังเกษียณ ในยุคดิจิทัล 


เหมาะสำหรับ : พนักงานอายุ 55 ปีขึ้นไป และ บุคคลากรทั่วไปที่สนใจช่องทางสร้างรายได้และเตรียมตัวเกษียณ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้  :  มือถือสมาร์ทโฟน + อินเตอร์เน็ต

เวลา เนื้อหา
9.00 – 10.30 น. – แนวโน้มเทรนด์อาชีพและธุรกิจในอนาคต
– ทำไม? ยุคนี้การมีอาชีพ การสร้างรายได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ ง่ายกว่าที่ผ่านมา
– สร้างรายได้หลายหลายวิธีในยุคดิจิทัล และ กรณีศึกษา อาชีพหลังเกษียณและการสร้างรายได้ ด้วยสมาร์ทโฟน (Case Studies)
10.30 – 10.40 น. พักเบรค
10.40 – 11.45 น. เริ่มต้น เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือออนไลน์แบบง่ายๆ เบื้องต้นต่อยอดเป็นอาชีพหลังเกษียณ

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชี่ยลมีเดีย) สร้างรายได้ + มินิเวิร์คช้อป
แนวคิด ความสุขหลังเกียณ มีรายได้ จากงานไม่ประจำและทำเป็นอาชีพ

11.45 – 12.00 น. ถาม/ตอบ (Q&A)

*** หมายเหตุ : เนื้อหาและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เวลา เนื้อหา
13.00 – 14.30 น. – การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละช่วงวัยเพื่อเข้าใจบริบทของสังคม
– ใช้แอพพลิชั่นโชเชี่ยลมีเดียที่ถนัด เช่น facebook, LINE, TikTok เพื่อต่อยอดสร้างรายได้
– เสริมสร้างสุขภาพด้วยกิจกรรมภาคปฏิบัติระหว่างการใช้งานอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน
14.30 – 14.40 น. พักเบรค
14.40 – 15.45 น. – เริ่มต้น วางแผนสร้างรายได้ และ ดูแลสุขภาพกายและใจ เตรียมรับวัยเกษียณ
– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ แสดงผลงานของตนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงระหว่างอบรม
– เตรียมตัว เกษียณ ปรับสมดุลชีวิตดิจิทัล เพื่อต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน
15.45 – 16.00 น. สรุปกิจกรรม , ถาม/ตอบ (Q&A)

*** หมายเหตุ : เนื้อหาและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ
หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ

ในยุคดิจิทัลที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งอย่างดูเหมือนจะแตกต่างจากที่เคยเป็น ยุคดิจิทัลไม่ใช่แค่ความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วย สำหรับผู้ที่ใกล้จะก้าวสู่วัยเกษียณ การเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนี้ อาจดูเหมือนจะยากที่จะปรับตัว

แต่เมื่อวันหนึ่ง คุณอาจจะนั่งลง แล้วมองหาภาพที่คุ้นเคยของในครอบครัว แต่สิ่งที่พบอาจเป็น เทคโนโลยีและยุคดิจิทัลที่คุณเข้าใจยาก เพราะมันไม่ใช่เรื่องราวของวัยรุ่นเท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวของคุณ ของเรา และของทุกคน

หลักสูตร เตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ ยุคดิจิทัล ไม่ใช่แค่หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่เป็นการแสดงความห่วงใยและความรัก เพื่อให้คุณและผู้ที่คุณเคารพรัก มีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุคดิจิทัลแบบนี้ และสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่วัยเกษียณ นี่ก็คืออีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการแสดงความห่วงใยและเอาใจใส่แก่ผู้ที่เราเคารพรัก

วัยเกษียณอายุ ควรเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถนั่งลง ยิ้ม และ เพลิดเพลินกับชีวิต ความเข้าใจและการปรับตัวในยุคดิจิทัล มันไม่ควรกลายเป็นปัญหา ดังนั้นด้วยหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตวัยเกษียณอายุ อย่างมีความสุข และเต็มไปด้วยความหมาย

ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรในหลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ นี้ ขอเชิญชวน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณ หรือ ผู้ที่ต้องการให้คนที่คุณเคารพรักได้รับความรู้และการเตรียมตัวที่ดีที่สุด มาร่วมเดินทางในยุคดิจิทัลด้วยกัน ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรัก, ความห่วงใย, และความหวังในอนาคตที่สว่างใส 

ติดต่อ วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ทักไลน์ @brandingchamp หรือ โทร. 0631979894

วัยเกษียณอายุ หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ
วัยเกษียณอายุ หลักสูตรเตรียมตัวเกษียณ
หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ วัยเกษียณอายุ
หลักสูตร เตรียมตัวเกษียณ วัยเกษียณอายุ

4 Replies to “หลักสูตร เตรียมตัว เกษียณ ใน ยุคดิจิทัล แนะนำสำหรับ วัยเกษียณอายุ โดย #วิทยากรชื่อดัง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *