SWOT Analysis คือ อะไร และ ใช้ ทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ยังไง

SWOT Analysis คือ อะไร และมี วิธีใช้ ทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ยังไง

SWOT analysis คือ อะไร

SWOT analysis คือ อะไร และใช้ทำอะไรบ้างในการทำการตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบในเรื่องเหล่านี้ ก็อยากจะเกริ่นนำไว้เบื้องต้นว่าสำหรับ swot คือ เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นคำศัพท์ยอดนิยมและค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการธุรกิจอย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าสำหรับธุรกิจ smes หรือ startup ที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจยังมองข้ามความสำคัญของเครื่องมือการตลาดอันทรงพลังชนิดนี้

 

อีกประการหนึ่ง คือ การนำไปใช้ซึ่งเครื่องมือ SWOT นี้ อาจจะไม่ได้ถูก ใส่ลงไปใน แผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์สำหรับแต่ธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าในความเป็นจริงมันมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจในยุค Digital จำเป็นจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบวิธีการใช้งานและการวางแผน ด้วยการใช้เครื่องมือ swot เพราะมันจะทำให้ธุรกิจของคุณมีทิศทางและดำเนินกิจการไปได้ในระยะยาว บทความนี้จะเป็นเครื่องมือชี้นำรวมถึงแนะแนวทางที่คุณจะสามารถ นำกลยุทธ์ swot analysis หรือเครื่องมืออันทรงพลังชนิดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์แบบ Digital Marketing ที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

 

SWOT analysis คือ อะไร??

 

SWOT analysis  คือ แผนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปแบบ ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่ โดยจะประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก และ คุณลักษณะของธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการ วิเคราะห์ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางธุรกิจ และ อุปสรรคหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก้บธุรกิจ

 

SWOT-analysis-คือ
SWOT analysis คือ

 

โดยมากแล้ว ธุรกิจโดยทั่วไปในยุคนี้ค่อนข้างจะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องของการลงมือปฏิบัติมากกว่า อย่างเช่น การยิงแอดโฆษณา Facebook การทำเว็บ และ การเปิดเพจขายของ แต่ในทางกลับกัน swot คือ เครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาไปลงมือปฏิบัติ

 

มันจะช่วยให้ธุรกิจที่มีการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์สามารถตัดสินใจถึงองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างที่พูดไปแล้วข้างต้น ในรูปแบบการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ เมื่อสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างมีหลักการแล้ว การดำเนินกิจการทางธุรกิจก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ดีกว่า เห็นมุมมองในเรื่องของการวิเคราะห์กลยุทธ์และมันยังทำให้เราแน่ใจได้ว่า ธุรกิจจะไม่ไปตกอยู่ในมุมมืดของจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกิจ

 

Digital marketing ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของ การทำการตลาดไปอย่างมาก เนื่องจากความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรื่องของหลักการและวิธีการทางปฏิบัติของธุรกิจ ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่

 

เพื่อที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจและยังคงอยู่ในตลาดต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างทัดเทียมกัน การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT analysis นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

 

มัน คือ วิธีการที่มีรูปแบบเพื่อวางแผนทางการตลาดที่สามารถไปประยุกต์ได้ในทุกรูปแบบของธุรกิจ หรือสินค้า และบริการ แม้กระทั่ง การนำไปใช้เฉพาะแต่ละบุคคลก็สามารถทำได้

 

มีการประยุกต์นำ swot analysis ไปเพื่อใช้ในการเลือกคณะสำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อดูว่าตนเองมีความชื่นชอบ ความสามารถที่เหมาะกับคณะหรือภาควิชาไหน รวมทั้งจะสามารถเรียนจบเพื่อนำวิชาเหล่านั้นไปประกอบอาชีพได้ดีมากน้อยแค่ไหน

 

สำหรับ Digital Marketing หรือ การตลาดออนไลน์ นี้ สามารถนำ swot analysis ไปประยุกต์ใช้และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มันก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจเพื่อช่วยให้เข้าใจ ว่าจุดยืนของธุรกิจและความแตกต่าง รวมถึงโอกาสในอุตสาหกรรมที่คุณกำลังอยู่เป็นแบบไหน

 

Swot analysis จำเป็นจะต้อง มีการ วิเคราะห์ หาผลลัพธ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจในการลงทุนหรือใช้จ่ายลงไปกับแคมเปญทางการตลาดใดๆ

 

swot analysis คืออะไร
swot analysis คืออะไร

 

ก่อนที่เราจะเจาะลึกไปถึงรายละเอียดของ swot analysis ในยุคการทำการตลาดออนไลน์ เราควรจะทำความเข้าใจกับประเด็นย่อยซึ่งไม่ควรมองข้าม

 

จุดเด่นและโอกาส คือ ปัจจัยทางด้านบวกสำหรับธุรกิจในขณะที่ จุดอ่อนและอุปสรรค คือ ปัจจัยด้านลบ ด้วยคำศัพท์และความหมายในตัวมันก็สามารถอธิบายได้อย่างค่อนข้างละเอียดถึงแต่ละปัจจัย แต่ในการนำมาวิเคราะห์ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมปัจจัยทั้งหลายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยดูทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจของคุณ รวมถึง ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดขึ้นภายนอกธุรกิจ

 

จุดแข็ง Strengths คือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และเกิดขึ้นภายใน Internal Factors ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่มีความสามารถในองค์กรของคุณ ส่วนอีกปัจจัยภายใน นั่นก็ คือ จุดอ่อนของธุรกิจ Weaknesses ตัวอย่างเช่น ความไม่เข้มแข็งในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน

 

ประการที่ 2 ปัจจัยภายนอก External Factors ตัวอย่างเช่น โอกาสทางธุรกิจ Opportunities ที่มีอิทธิพลมาจากการสนับสนุน จากทางภาครัฐ และ อุปสรรคที่เกิดขึ้น Threats โดยเป็นผลมาจาก สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อนได้

 

ถ้าเราลองสังเกตและมองอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่า จุดแข็งและจุดอ่อน ที่เราสามารถควบคุมได้ระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรา ส่วนโอกาสและอุปสรรค มันอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกขององค์กรที่เราไม่สามารถควบคุมได้

 

และนี่คือ 5 ขั้นตอนที่ swot analysis จะสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

 

1. การวิเคราะห์หาจุดแข็งของธุรกิจ

 

 • ธุรกิจหรือกิจการของคุณดีกว่าคนอื่นอย่างไร
 • อะไรคือข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ที่คุณสามารถ นำมาต่อยอดได้
 • อะไรคือคุณภาพหรือแหล่ง วัตถุดิบ ราคาถูก ที่คุณมี แต่คนอื่นไม่มี
 • ปัจจัยไหนที่เป็นผลให้ เกิดการปิดการขาย
 • อะไรที่คู่แข่งของคุณมองว่า นั่นคือจุดแข็งของธุรกิจคุณ
 • อะไรคือจุดขายที่แตกต่างของธุรกิจของคุณ

 

ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการตลาด

เพื่อที่จะวัด ความเข้มแข็งของจุดแข็งของคุณ คุณควรจะ มองให้รอบด้านแบบ 360 องศา นี่หมายความรวมถึง การมองให้เห็น ถึงกลุ่มลูกค้าคู่แข่งหุ้นส่วนทางธุรกิจ คุณสามารถใช้ template สำหรับการทำ swot analysis ที่เรามีให้ ดาวน์โหลดได้ใช้ฟรีๆ

 

2. การวิเคราะห์หาจุดอ่อนของธุรกิจ

 

 • อะไรคือกระบวนการภายในที่ต้องได้รับการปรับปรุง
 • อะไรที่ลูกค้าของคุณ แนะนำว่าคุณควรปรับปรุง
 • อะไรคือปัจจัยที่ ส่งผลให้ ยอดขายตก
 • อะไรที่คู่แข่งของคุณมองว่านั่นเป็นจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ
 • อะไรคือกิจกรรมที่ธุรกิจของคุณควรหลีกเลี่ย

 

ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณเพราะในโลกความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลที่เป็นไปได้ ต้องได้รับการเรียนรู้จาก ภายนอกไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว ที่อาจ มี อคติบางอย่างแฝงอยู่

 

ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการตลาด

ในหัวข้อนี้ก็อีกเช่นกันคุณต้องควรจะมีมุมมองที่เปิดกว้างไปถึง หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือบริษัทต่างๆที่ให้การช่วยเหลือด้าน การดำเนินกิจการของคุณ ดูให้ครบทั้งหมด ดู ด้วยว่า คู่แข่งของคุณ ทำได้ดีกว่าตรงไหน บ้าง

 

3. หาโอกาสทางธุรกิจ

 

 • มีกระแสที่น่าสนใจที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ อยู่ในตอนนี้หรือไม่
 • มีโอกาสดีๆอะไรบ้างที่กำลังรอคุณอยู่ภายภาคหน้า

 

โอกาสอาจจะเปิดกว้าง ในหลายๆรูปแบบและวิธีการตัวอย่างเช่น กฎหมายใหม่ หรือนโยบายจากทางภาครัฐซึ่งอาจจะไม่เป็นตัวช่วยธุรกิจของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้โซเชียลมีเดีย

 

4. หาอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อธุรกิจคุณ

 

 • อะไรที่เป็นกำแพงกั้นขวางธุรกิจของคุณ
 • มีกฎหมายหรือเงื่อนไขของทางภาครัฐอะไรบ้างที่อาจส่งผลไม่ดีต่อธุรกิจของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อะไรบ้างที่อาจทำให้ สินค้าของคุณล้าสมัย
 • คู่แข่งของคุณกำลังทำได้ดีกว่าในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่
 • กระแส เงินสดของคุณ ดีกว่าหรือแย่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้เสีย

 

อุปสรรคหรือภัยคุกคามต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่น การร่างกฎหมายใหม่ซึ่งอาจส่งผล ต่อการดำเนินธุรกิจ หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องการใช้ สินค้าหรือบริการรูปแบบเดิม

 

5. พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์

 

เมื่อคุณเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยกับการ ทำ swot analysis ของการตลาดแบบออนไลน์ ก็ถึงเวลาที่จะต้องนำมันไปแปลผลให้ออกมาเป็นกลยุทธ์ในทางปฏิบัติทั้งระยะสั้นและระยะยาว สิ่งที่คุณได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ อาจจะเป็น จุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อใช้ในการเริ่มต้น การดำเนินกิจการในทางปฏิบัติ และคุณควรลงมือทำมันในทันที

 

ในการตอบปัญหาแต่ละคำถามระหว่างการใช้เครื่องมือ swot analysis นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คำตอบที่ซื่อสัตย์กับตัวเองรวมถึงถามคำถามให้ถูกต้อง และตรงกับสิ่งที่จะมาช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

SWOT analysis คือ อะไร

 

ควรเริ่มจากตรงไหน ?

 

คุณควร ใช้การซ้อนทับกัน อีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เห็นมุมมองที่ต่างไปของการทำ SWOT analysis หรือที่เรียกว่า TOWS analysis

 

TOWS analysis คือ เครื่องมือการตลาดที่จะช่วยให้คุณ ตัดสินใจได้ว่า เมื่อไหร่คุณควรใช้เรื่องของ จุดแข็งที่เกิดจากปัจจัยภายในเพื่อมาช่วยในการต่อยอดและขยายผลโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจของคุณอีกทั้งนำจุดแข็งนั้นมาช่วยในการลดความร้ายแรงของอุปสรรคและภัยที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของคุณ และเช่นเดียวกันคุณสามารถสร้างกลยุทธ์ ที่มาช่วยกำจัดจุดอ่อน และ สามารถ ขยายผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น จนทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้

 

จงใช้เวลาทำมันอย่างจริงจัง คิดวิเคราะห์ตัดสินใจไปบนความสามารถของคุณและสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ

 

 

ตัวอย่าง ความหมายของ SWOT แยกรายตัวอักษร อิงตามการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

 

S = Strengths

 

 • แบรนด์ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก
 • มีทักษะหรือความสามารถที่ธุรกิจอื่นไม่มี เช่น SEO, Content Marketing, Facebook Ads
 • สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในช่องทาง Social Media

 

W = Weaknesses

 

 • มีข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้เขี่ยวชาญหรือไม่มีความสามารถในทักษะด้านออนไลน์
 • มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณการตลาด
 • มีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมใหม่ๆในองค์กรเพราะมักเกิดแรงต้านทาน

 

O = Opportunities

 

 • มีช่องว่างทางการตลาด
 • มีความสัมพันธ์อันดีกับเน็ตไอดอล influencer และสื่อมวลชน
 • มีความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

T = Threats

 

 • มีผู้แข่งขันในตลาดเดียวกันมากมายและมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา
 • มีกฏและข้อกำหนดที่ส่งผลต่อการทำการตลาดออนไลน์เกิดขึ้นใหม่
 • มีปริมาณของลูกค้าที่เปลี่ยนใจยกเลิกการใช้สินค้าหรือบริการในอัตราที่มีนัยยะสำคัญ

 

จากนี้ไปจะเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมืออย่าง swot analysis โดยการแบ่งเป็นปัจจัยภายในและภายนอกโดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ของธุรกิจใหม่

 

SWOT analysis คืออะไร

 

ตัวอย่างของการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ด้วยการใช้ swot analysis

 

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง

โอกาส

มีทีมงานและนักพัฒนาเว็บไซต์ที่มีทักษะสูงในองค์กร มี template หรือรูปแบบของเว็บไซต์อยู่แล้วและตอบโจทย์ต่อความต้องการของธุรกิจ
เป็นเจ้าของชื่อเว็บไซต์และโดเมนเนมอยู่หลากหลายสามารถเลือกใช้ได้ การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เป็นรูปแบบที่ ตรงกับธุรกิจ และดีกว่าคู่แข่ง
มีระบบจัดการเว็บไซต์และบริหารเว็บไซต์อยู่แล้ว สามารถเข้าถึง กองทุนสำหรับการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์
มีความสามารถในการเข้าถึงผู้ชำนาญในการออกแบบเว็บไซต์และที่ปรึกษา มีสต๊อกรูปภาพ และกราฟฟิกต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธุรกิจ และสามารถเข้าถึงได้ ง่าย

จุดอ่อน

อุปสรรค

มีความรู้จำกัดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ มีกฏและเงื่อนไขใหม่ของ พรบคอมพิวเตอร์ใน การออกแบบเว็บไซต์
มีเนื้อหาหรือ Content ในเว็บไซต์ที่ซับซ้อนเกินไปไม่มีระบบจัดการ มีแฮกเกอร์และจุดอ่อนของเว็บไซต์เกิดขึ้น แบบกระทันหัน
ไม่มีความรู้ในเรื่องของภาษาในการสร้างเว็บไซต์และขาดความเข้าใจ ใช้เทคโนโลยี ที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นข้อเสียในอุตสาหกรรมการออกแบบเว็บไซต์
มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เว็บไซต์กลายเป็นช่องทางที่ไม่ได้รับความนิยม เลยในธุรกิจของคุณ

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเครื่องมืออย่าง swot analysis นี้ไปใช้ในเรื่องของการสร้างเพจใน Facebook รวมถึงการทำการตลาดผ่านช่องทาง Social Media ได้ด้วยการถามคำถาม คล้ายๆกับตัวอย่างข้างต้น

 

จากนี้ คือ การประยุกต์นำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในทางปฏิบัติด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า TOWS analysis

 

ในประเด็นนี้ก็สามารถให้อภัยได้ ถ้าคุณกำลังคิดว่า TOWS analysis คือ การกลับด้านการของ swot analysis เพราะว่าทั้ง 2 เครื่องมือทางการตลาดนี้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆส่วน รวมทั้ง มีปัจจัย และองค์ประกอบ 4 ด้าน เช่นเดียวกันด้วย

 

แต่จุดแรกของความแตกต่างระหว่าง swot และ tows ในเรื่องของ ผลลัพธ์ที่เครื่องมือนี้ให้คำตอบได้ ในขณะที่ swot analysis คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการระบุชี้ชัดสถานการณ์ปัจจุบันของกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจของคุณ แต่ที่ aws คือ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ในทางปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

 

ใน กระบวนการ การออกแบบและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด คุณควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ด้วย swot analysis เพื่อระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคให้ได้อย่างชัดเจนจากนั้นคุณถึงจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าที่ tows analysis (tows matrix) ในการ หา ว่า เราจะนำ ข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในอนาคต

 

และนี่คือ รูปแบบ tows analysis

 

TOWS Analysis Strengths Weaknesses
Opportunities SO WO
Threats ST WT

 

จากรูปแบบ ที่ได้เห็นเบื้องต้น ก็มี 4 มุมมอง และองค์ประกอบ คล้ายกันกับ swot แต่จะถูกแบ่งแยกเป็นตามนี้

 

SO คุณจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของธุรกิจของคุณเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้ มากขึ้นได้อย่างไร

 

WO จุดอ่อนใดบ้างที่ ถ้าได้มีการแก้ไขจะสามารถทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจของคุณรวมถึงคุณจะแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้นได้อย่างไร

 

ST คุณจะมีวิธีการอย่างไรในการใช้จุดแข็งทางธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 

WT จุดอ่อนได้บ้างในธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลให้เป็นอุปสรรค และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

สรุปประเด็น

 

SWOT analysis คือ เครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีระบบและขั้นตอนในทางปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วย swot analysis จะสามารถให้คุณเห็นถึงข้อมูลเชิงลึกในการทำงานโดยเน้นไปที่ความสำเร็จของการทำการตลาด ถ้าจะให้ดีควรมีการทำการวิเคราะห์ด้วย swot analysis ก่อนที่จะลงมือในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และตอนนี้คุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ swot analysis เรียบร้อยแล้ว

 

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย หรือ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับ เรื่อง SWOT Analysis คือ อะไร และใช้ประโยชน์อย่าไรในการทำการตลาดดิจิทัล ด้วยการคอมเม้นต์ไว้ใต้บทความนี้ หรือ ทักไลน์มาคุยกันได้ตลอดเวลาที่ LINE ID: @brandingchamp

 

swot analysis
swot analysis

6 Replies to “SWOT Analysis คือ อะไร และ ใช้ ทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ยังไง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *