โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทางธุรกิจ เปลี่ยน “วิกฤต” ให้เป็น “โอกาส” 3 Waves and Business Opportunity

โอกาสทางธุรกิจ เปลี่ยน “วิกฤต” ให้เป็น “โอกาส” 3 Waves and Business Opportunity โอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ หรือ Business opportunity คือ โอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์ บริการ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้ขอใบอนุญาตสามารถเริ…