ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้ Gen-AI

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้ Gen-AI

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ ส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์แบบเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ทั้งการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเป็นที่นิยม ผู้คนจำนวนมากไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาแรกของตน ดังนั้นการเรียนวิชานี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ หรือ ใช้ในการทำงานร่วมกับบริษัทต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดีทั่วโลกยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษาที่ใช้ร่วมกัน

การสื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจทั่วโลกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในกรณีนี้ เป้าหมายของการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น บางครั้งกฎไวยากรณ์ที่เข้มงวดจะถูกมองข้ามไปเมื่อเป้าหมายเดียวของผู้เจรจาต่อรองธุรกิจ คือ การบรรลุข้อตกลงโดยเร็วที่สุด

ภาษาอังกฤษธุรกิจ-การพรีเซนต์งาน,-การนําเสนอ-และ-บทสนทนาขายของ-ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้-Gen-AI
ภาษาอังกฤษธุรกิจ-การพรีเซนต์งาน,-การนําเสนอ-และ-บทสนทนาขายของ-ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้-Gen-AI

ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละบริบท และ ความต้องการของแต่ละองค์กร สำหรับบางธุรกิจจะเน้นที่คำศัพท์และหัวข้อที่ใช้เฉพาะในสาขาธุรกิจ การค้า การเงิน หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในกรณีอื่นๆ หมายถึง ทักษะการสื่อสารที่ใช้ในสถานที่ทำงาน โดยเน้นภาษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจทั่วๆไป เช่น การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ การเจรจาต่อรอง การประชุม การพูดคุยเล็กๆน้อยๆ การเข้าสังคม การติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน

ในทั้งสองรูปแบบข้างต้นนี้ สามารถจัดให้มีการเรียนการสอนให้กับผู้ที่ต้องการได้ เช่น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดงาน การเรียนธุรกิจในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย การเรียนต่อต่างประเทศ เซลส์หรือพนักงานขายที่ต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ พนักงานในบริษัทที่สื่อสารกันภายในด้วยภาษาอังกฤษ ผู้ประกอบการที่ต้องมีการพรีเซนต์งานหรือนําเสนอสินค้าต่อชาวต่างชาติ และอื่นๆ

นอกจากนี้ การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจได้ดี สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้หล่ากหลาย เช่น พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ พนักงานสายการบิน พนักงานธนาคาร พนักงานแปล พนักงานนำเที่ยว พนักงานโรงแรม พนักงานนำเข้าส่งออก พนักงานด้านต่างประเทศ พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานบริหารทั่วไปในองค์กรภาครัฐและเอกชน พนักงานฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ

ทำให้ได้อาชีพที่ดีและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1. ภาคเอกชน/ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ งานโรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว หรือ งานสำนักงาน เป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว หรือ งานสำนักงาน) เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ มัคคุเทศก์ อาจารย์/ครูสอนภาษา

2. ภาครัฐ/ หน่วยงานราชการ ทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุลประจำประเทศต่าง ๆ สถานศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน เป็นต้น เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่า เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง อาจารย์ /ครูสอนภาษา

3. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจนำเข้าและส่งออก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

เมื่อมีความเข้าใจ ความรู้ความสามารถ และ ทักษะที่พร้อมใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการดำเนินงานทางธุรกิจ ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ และนำความรู้เล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรและสังคม

ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่ใช้ Gen-AI เป็นตัวช่วย

ภาษาอังกฤษธุรกิจ Google Gemini Gen-AI
ภาษาอังกฤษธุรกิจ Google Gemini Gen-AI

Gemini Google
Prompt: ขอบทพูด ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อพรีเซนต์งาน ด้านการบริการอันยอดเยี่ยมของรีสอร์ทในประเทศไทย หลังจากแสดงบทพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้ช่วยแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไป

Good morning/afternoon/evening, I’m (your name) from (resort name). We are committed to providing excellent service to all our guests.
What makes our service different?
– Service from the heart: We understand every guest has different needs and tailor our services accordingly.
– Attention to detail: We care about the little things that make a big difference in the guest experience.
– Enthusiasm: Our friendly staff are always ready to serve our guests.
– Professionalism: Our staff are trained in international service standards.
Examples of our excellent service:
– Welcome Drink upon arrival
– Turn-down Service before bedtime
– Concierge service to assist guests
As a result of our dedication:
– We have received numerous awards for service.
– We have received many positive reviews from our guests.
– We are confident that you will be impressed by our excellent service.
Thank you.

สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม (ชื่อ) จาก (ชื่อรีสอร์ท) เรามุ่งมั่นให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่แขกทุกท่าน
อะไรที่ทำให้บริการของเราแตกต่าง?
– บริการด้วยใจ: เข้าใจความต้องการของแขกแต่ละท่าน ปรับบริการให้เหมาะสม
– ใส่ใจรายละเอียด: ใส่ใจสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีของแขก
– กระตือรือร้น: พนักงานของเราพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้ม
– มืออาชีพ: พนักงานได้รับการอบรมตามมาตรฐานสากล
ตัวอย่างบริการที่ยอดเยี่ยมของเรา:
– Welcome Drink เมื่อมาถึง
– Turn-down Service ก่อนนอน
– บริการ Concierge ช่วยเหลือแขก
ผลลัพธ์จากความทุ่มเทของเรา:
– ได้รับรางวัลด้านบริการมากมาย
– ได้รับคำติชมเชิงบวกจากแขก
– มั่นใจว่าท่านจะประทับใจในบริการที่ยอดเยี่ยมของเรา
ขอบคุณค่ะ/ครับ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ Gen-AI ChatGPT
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ Gen-AI ChatGPT

ChatGPT
Prompt: ขอบทพูด ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อนำเสนอ กางเกงลายช้างที่เป็นสินค้าส่งออกยอดนิยม หลังจากแสดงบทพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้ช่วยแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไป

Ladies and gentlemen, thank you for giving me the opportunity to present one of our most popular export products: the Elephant Pattern Pants. These pants are not only a symbol of traditional craftsmanship but also a representation of our cultural heritage. Crafted with care and precision, they combine comfort, style, and sustainability, making them a favorite among customers worldwide.

ท่านผู้หญิงและผู้ชายที่เคารพ, ขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้นำเสนอหนึ่งในสินค้าส่งออกยอดนิยมของเรา: กางเกงลายช้าง กางเกงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของฝีมือแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมของเราด้วย ถูกสร้างสรรค์ด้วยความใส่ใจและความแม่นยำ, พวกมันรวมความสบาย, สไตล์, และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน, ทำให้กลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั่วโลก

Our Elephant Pattern Pants are made from high-quality, eco-friendly materials. They are designed to cater to a wide range of preferences, ensuring that there’s something for everyone. Whether it’s for casual wear, special occasions, or as a unique gift, these pants are versatile and meaningful.

กางเกงลายช้างของเราทำมาจากวัสดุคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวกมันถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความชอบที่หลากหลาย, รับประกันว่ามีบางอย่างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการใส่ประจำวัน, โอกาสพิเศษ, หรือเป็นของขวัญที่ไม่เหมือนใคร, กางเกงเหล่านี้มีความหลากหลายและมีความหมาย

In conclusion, our Elephant Pattern Pants not only serve as a bridge connecting traditional values with modern fashion trends but also promote the importance of sustainability and ethical manufacturing practices. We are proud to offer a product that reflects our commitment to quality, culture, and the environment.

สรุปแล้ว, กางเกงลายช้างของเราไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงค่านิยมแบบดั้งเดิมกับแนวโน้มแฟชั่นสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสำคัญของความยั่งยืนและการผลิตที่มีจริยธรรม พวกเราภูมิใจที่ได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อคุณภาพ, วัฒนธรรม, และสิ่งแวดล้อม

AI ภาษาอังกฤษธุรกิจ
AI ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เฮียตง AI ( https://sites.google.com/view/heretongchatgpt )
ขอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้ในบทสนทนาขายของ 10 คำ พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. Bargain – เจรจาต่อรอง
2. Wholesale – ขายส่ง
3. Retail – ขายปลีก
4. Inventory – สินค้าคงคลัง
5. Discount – ส่วนลด
6. Purchase – ซื้อ
7. Sale – ขาย
8. Profit – กำไร
9. Revenue – รายได้
10. Delivery – การจัดส่ง

 

จากเรื่องราวที่คุณได้อ่านมาจนถึงจุดนี้จะเห็นได้ว่า Gen-AI มีบทบาทในการเป็นตัวช่วยในธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในฐานะ วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาแนะนำ หลักสูตร ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับธุรกิจการค้า หากสนใจหรือต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นกับบทความ ” ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้ Gen-AI ” ด้วยการคอมเม้นต์ด้านล่างนี้หรือทักไลน์มาคุยกันได้ที่ @brandingchamp

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *