99 กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดอัพเดทใหม่ [ ฉบับสมบูรณ์ ]

99 กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางตลาด

อัพเดทใหม่ [ ฉบับสมบูรณ์ ] 

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด ที่รวมรวบ ในบทความนี้ เพื่อตอบโจทย์ นักการตลาด ที่ต้องการความ “ครบ” “สมบูรณ์” สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด หรือ จะนำไปประยุกต์ไปใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ก็ได้โดยในบ้างข้อจะมีการกำกับไว้ว่า แนะนำให้นำไปใช้ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ มาเริ่มกันได้เลย

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด

99 กลยุทธ์การตลาด และ กลยุทธ์ทางการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)
1. กลยุทธ์ทำตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. กลยุทธ์สร้างแบรนด์ (Brand) ด้วยเรื่องราว (Story)
3. กลยุทธ์พันธมิตร
4. กลยุทธ์ลูกค้าชั้นดี
5. กลยุทธ์ Content marketing การตลาดด้วยคอนเทนต์
6. กลยุทธ์ทำ PR (ประชาสัมพันธ์) ด้วยตัวเอง
7. กลยุทธ์ใช้ช่องทางอื่นในการแสดงผลิตภัณฑ์ Piggyback Marketing
8. กลยุทธ์หาความร่วมมือ
9. กลยุทธ์การใช้ข้อมูลผู้บริโภค
10. กลยุทธ์ Influencer Marketing
11. กลยุทธ์ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า Problem Solving
12. กลยุทธ์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม Engagement
13. กลยุทธ์ผ่านช่องทางใหม่ๆ ( Channel Pioneer )
14. กลยุทธ์ทำตามแบบ Apple Co.
15. กลยุทธ์ความสนุก (funny marketing campaign)
16. กลยุทธ์ ให้พนักงานมีส่วนร่วม
17. กลยุทธ์แหวกแนว (Out of the box)
18. กลยุทธ์อย่าหลงลืมลูกค้าเก่า
19. กลยุทธ์การใช้ Big Data กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
20. กลยุทธ์แบบ ปากต่อปาก จากสิ่งของ
21. กลยุทธ์หวนรำลึกความหลัง
22. กลยุทธ์การเล่าเรื่อง
23. กลยุทธ์การผลิตสินค้า
24. กลยุทธ์ราคาสินค้า
25. กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย
26. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
27. กลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย
28. กลยุทธ์โฆษณาและการให้ข่าว
29. กลยุทธ์การใช้พลังของอินเทอร์เน็ต
30. กลยุทธ์ส่วนลดและโปรโมชั่น
31. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing
32. กลยุทธ์แบบสอบถามความพึงพอใจ
33. กลยุทธ์ Segmentation การแบ่งส่วนตลาด
34. กลยุทธ์ Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย
35. กลยุทธ์ Positioning การวางตำแหน่ง
36. กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกลุ่ม
37. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว
38. กลยุทธ์หาพันธมิตรกลุ่มเดียวกัน
39. กลยุทธ์ลูกค้า VIP คือ ลูกค้าปัจจุบัน
40. กลยุทธ์การแจกสินค้า
41. กลยุทธ์การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ำ
42. กลยุทธ์การให้ส่วนลดลูกค้า
43. กลยุทธ์การแข่งขันชิงโชค
44. กลยุทธ์การทำโปรโมชั่นโดยใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแส
45. กลยุทธ์การวิจัยการตลาด (Marketing Research)
46. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)
47. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)
48. กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)
49. กลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบคำถาม “ทำไม”
50. กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณา
51. กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด
52. กลยุทธ์เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
53. กลยุทธ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่น
54. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
55. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง
56. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน
57. กลยุทธ์การสาธิตคุณประโยชน์และวิธีการใช้สินค้า
58. กลยุทธ์การจัดแสดงสินค้า
59. กลยุทธ์การแจกสินค้าตัวอย่าง Tester
60. กลยุทธ์การใช้คูปอง
61. กลยุทธ์การให้ของแถม
62. กลยุทธ์การสะสมแสตมป์แลกของ
63. กลยุทธ์การลดราคาสินค้า Sales
64. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
65. กลยุทธ์ราคา (Pricing)
66. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Channel of distribution )
67. กลยุทธ์การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด ( Market logistics )
68. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประสานกับแผนการตลาดโดยรวม
69. กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์
70. กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย
71. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy)
72. กลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization
73. กลยุทธ์พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
74. กลยุทธ์มุมมองด้านตลาด
75. กลยุทธ์มุมมองด้านผลิตภัณฑ์
76. กลยุทธ์การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 5 หลัก
77. กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแผนทางการตลาด
78. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
79. กลยุทธ์การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน
80. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงสรุปประเด็น
81. กลยุทธ์รวบรวมข้อมูล วิจัยถึงศักยภาพของลูกค้า
82. กลยุทธ์การประเมินผลศักยภาพขององค์กร
83. กลยุทธ์ระบุโอกาสทางการตลาด
84. กลยุทธ์กำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การตลาด
85. กลยุทธ์การกำหนดแผนปฏิบัติการ
86. กลยุทธ์ตรวจสอบและประเมิน
87. กลยุทธ์มุ่งเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก
88. กลยุทธ์การปรับแต่งโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งจำเป็น
89. กลยุทธ์ผู้สร้างกระแส
90. กลยุทธ์ Location base
91. กลยุทธ์โลกออนไลน์เชื่อมกับออฟไลน์
92. กลยุทธ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น
93. กลยุทธ์ความอัตโนมัติ
94. กลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าออนไลน์
95. กลยุทธ์การค้าบนโลกออนไลน์จะขายได้อย่างรวดเร็ว
96. กลยุทธ์ทุกอย่างจะหลอมรวมเข้าด้วยกัน
97. กลยุทธ์ People Strategy กลยุทธ์ด้านประชาชน
98. กลยุทธ์ Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้า
99. กลยุทธ์ Perception Strategy กลยุทธ์ความเข้าใจ

1. กลยุทธ์ทำตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เพราะ เป้าหมายใน การทำตลาดของแต่ละธุรกิจ ต่างกัน ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ หรือ การทำโปรโมชั่น ต้องตรงวัตถุประสงค์ สื่อสารให้ตรง และ ชัดเจน โดยมุ่งการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านยอดขาย เพราะธุรกิจต้องการ ทุน มาต่อยอด 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

2. กลยุทธ์สร้างแบรนด์ (Brand) ด้วยเรื่องราว (Story)

เราต้องรู้ว่า จุดเด่นสินค้า ของเรา คือ อะไร แล้วนำจุดเด่นนั้นมาสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า สำหรับการใช้ กลยุทธ์การตลาด ด้วย Storytelling แนะนำ หนังสือน่าอ่าน ชื่อ The Power of Storytelling หรือ ชื่อไทยว่า การตลาดดีๆต้องมีเรื่องเล่า โดย Ty Bennett ซึ่งจะมีการแนะนำการนำเรื่องราวมาใช้เพื่อทำการตลาดไว้อย่างละเอียดและนำไปใช้ได้จริง

 

3. กลยุทธ์พันธมิตร

การมีพันธมิตรเพื่อทำการตลาดร่วมกัน เป็นวิธีการที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการ ได้ประโยชน์และต้นทุนต่ำ เลือกผู้ขายที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันมาจัดโปรโมชั่นหรือขายคู่กัน เพิ่มโอกาสทาง การตลาด

 

4. กลยุทธ์ลูกค้าชั้นดี

ปัญหาสำหรับ สินค้าและบริการ ไม่เป็นที่รู้จัก กลยุทธ์การทำการตลาด จึงควรทำกับฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน เช่น แจกสินค้าตัวอย่าง แล้วสอบถามผลตอบรับ นำมาปรับปรุงสินค้าและการบริการ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ทำให้หากลุ่มลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น

 

5. กลยุทธ์ Content marketing การตลาดด้วยคอนเทนต์

เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจต่างๆ นั้น ต่างใช้ การตลาดด้วยคอนเทนต์ Content Marketing ในการทำให้ธุรกิจเติบโต กลยุทธ์ทางการตลาดนี้ สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับ Startup หรือ ธุรกิจเล็ก โดยต้องทำให้เนื้อหามีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงพอ 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

6. กลยุทธ์ทำ PR (ประชาสัมพันธ์) ด้วยตัวเอง

การสร้างความชื่นชอบ ความสนใจ จากกลุ่มลูกค้าด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับบล็อกเกอร์ในกลุ่มธุรกิจของเรา หรือ ผู้นำทางความคิด ผู้ทรงอิทธิพลเพื่อให้เป็นหนึ่งในช่องทางประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยที่ไม่เป็นการขายหรือการยัดเยียดให้กับลูกค้าอีกด้วย

 

7. กลยุทธ์ใช้ช่องทางอื่นในการแสดงผลิตภัณฑ์ Piggyback Marketing

Piggyback Marketing คือ กลยุทธ์การตลาด โดยใช้ช่องทางอื่นในกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องในการแสดงผลิตภัณฑ์ของเรา กลยุทธ์นี้จะแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าได้รับรู้ไปในตัว ในทางการโฆษณาส่วนใหญ่มักเรียกว่าการ ไทย์อิน หรือ ทำโฆษณาให้เนียนไปกับเนื้อหาที่ลูกค้าสนใจ เช่น ซีรี่ย์หรือภาพยนตร์

 

8. กลยุทธ์หาความร่วมมือ

การหาความร่วมมือ หาพันธมิตร จะช่วยให้การออก แคมเปญการตลาด ประสบความสำเร็จมากขึ้น ต้นทุนไม่สูง สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เห็นผลรวดเร็ว และ กลยุทธ์นี้ทรงพลังและประหยัดต้นทุนต่อผลลัพธ์มาก หากธุรกิจมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

 

9. กลยุทธ์การใช้ข้อมูลผู้บริโภค

จากการสำรวจ คน ที่เกิดในปี ค.ศ. 1979-1980 จะใช้เวลาเกือบกว่า 6 ชั่วโมงในแต่ละวัน กับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเพื่อน คิดเป็น 1 ใน 4 ของเวลาที่ใช้ไปกับการรับสารจากสื่อทุกชนิดและ ผลการสำรวจยังชี้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากเพื่อนนั้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ มากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากสื่ออื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลผู้บริโภคด้วยเครื่องมือหลากหลายในโลกออนไลน์ เช่น Social Listening

 

10. กลยุทธ์ Influencer Marketing

Influencer คือ ผู้นำทางความคิด ผู้ทรงอิทธิพล ผู้นำเทรนด์ นำความคิดของคนอื่นๆ การจับมือ Influencer ชื่อดังในวงการ จะช่วยให้คุณเป็นที่รู้จักในลูกค้ากลุ่มใหม่ และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ในบางกลุ่มคนจะเรียกผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ด้วยคำว่า KOL หรือ Key Opinnion Leader แทน

 

11. กลยุทธ์ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า Problem Solving

คุณอยู่ในธุรกิจเพราะคุณกำลังหาวิธี แก้ปัญหาช่วยลูกค้า ส่งมอบคุณค่าเพื่อให้ลูกค้ารักคุณ กลยุทธ์ทางการตลาดนี้จะช่วยให้คุณปลดล็อกทางความคิด ที่คิดแต่จะขายสินค้าหรือบริการได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าคุณสามารถเป็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณว่าสามารถช่วยลูกค้าได้ การที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก เช่นกัน

 

12. กลยุทธ์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม Engagement

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สามารถเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการ แบ่งปันข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำแก่กันและกัน ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย กิจกรรมต่าง และ งานสัมมนาทั้งออนไลน์และอ๊อฟไลน์ได้ 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

13. กลยุทธ์ผ่านช่องทางใหม่ๆ ( Channel Pioneer )

ลองใช้ช่องทางใหม่ๆ (new marketing channel) ใน การโปรโมท แบรนด์ของคุณ เปิดโอกาสให้ลูกค้าใหม่ได้รู้จัก ปัจจุบันมีช่องทางออนไลน์ใหม่ โซเชี่ยลมีเดียใหม่ มากมาย เช่น TikTok , Tinder , Blockdit , Joylada

 

ขาย-ของ-ออนไลน์-ยังไง-ให้มี-คนซื้อ
กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด

14. กลยุทธ์ทำตามแบบ Apple Co.

Apple สร้างแบรนด์ ให้เป็นสัญลักษณ์ได้ เหมือนการสร้างลายเซ็นต์ประจำตัวของแบรนด์นั่นเอง กลยุทธ์การตลาด ของ Apple คือ

อารมณ์ร่วม เพื่อเข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง
โฟกัส ลืมสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปเลย
นำเสนอ ใส่ใจทุกรายละเอียด ที่คุณส่งไปถึงลูกค้า

 

15. กลยุทธ์ความสนุก (funny marketing campaign)

โฆษณาตลกๆ แคมเปญการตลาด ที่สนุกสนานสามารถเรียกความสนใจได้เสมอ โซเชียลมีเดีย ที่เหมาะกับการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดในหัวข้อนี้ คือ Tiktok จะเห็นได้ว่า ความตลก สนุกสนาน สามารถทำให้คลิปใน Tiktok ส่วนใหญ่มียอดวิวถล่มทลาย ไม่ว่าจะเป็น การลิปซิงค์ การเต้น การพูด และ อื่นๆ และ กลยุทธ์นี้ถูกกับจริตของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

16. กลยุทธ์ ให้พนักงานมีส่วนร่วม

ทำให้พนักงานในบริษัท เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ของบริษัท สร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นความภักดีต่อบริษัทในหมู่พนักงานให้กลับมามีชีวิตชีวา และพนักงานก็จะเป็นผู้แชร์ส่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ และ คนในครอบครัว ปัจจุบันกลยุทธ์นี้ได้ถูกนำไปในหลายๆธุรกิจ

 

17. กลยุทธ์แหวกแนว (Out of the box)

บางครั้งคุณจำเป็นต้องคิดอะไรแผลงๆ นอกกรอบ กลยุทธ์นี้สามารถเห็นได้มากขึ้นเมื่อมี โซเชี่ยลมีเดีย เช่น พ่อค้าออนไลน์ ไลฟ์สด ขายกระเป๋าแบรนด์เนม ด้วยการแต่งตัวและใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคตัดต่อให้ดูเหมือน เป็น ผีกระสือลอยอยู่

 

18. กลยุทธ์อย่าหลงลืมลูกค้าเก่า

การหาลูกค้าใหม่ เป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าละเลยลูกค้าเก่า มอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญ เมื่อลูกค้ารู้สึกประทับใจและผูกพันกับแบรนด์ของคุณเขาก็จะชักนำเพื่อนๆ ของเขาให้มาชื่นชอบแบรนด์ของคุณด้วย กลยุทธ์นี้สามารถนำไปให้ให้เกิดผลต่อธุรกิจทุกรูปแบบ

 

19. กลยุทธ์การใช้ Big Data กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Big Data สามารถพยากรณ์เทรนด์ การจับจ่ายของผู้บริโภค ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะต้องค้นหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการเอง เนื้อหากลยุทธ์ลักษณะนี้ ถูกพูดถึง อย่างกว้างขวาง เมื่อ ปรมาจารย์ด้านการตลาด Philip Kotler ให้ความสำคัญและวางเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0 Technology For Humanity)

 

20. กลยุทธ์แบบ ปากต่อปาก จากสิ่งของ

แคมเปญการตลาด แบบ Offline ให้เป็นที่พูดถึงกันแบบปากต่อปากโดยการโปรโมทผ่านสิ่งของได้ เช่น การเพ้นท์อาคาร ติดโลโก้ในที่ต่างๆ ประเด็นสำคัญ ที่จะทำให้กลยุทธ์แบบปากต่อปาก ผ่าน วัตถุ สิ่งของ หรือ สถานที่นั้น เป็นที่พูดถึง ต้องมาพร้อมกับ ความคิดสร้างสรรค์ Seth Godin นักการตลาดระดับโลก เคยขายหนังสือของเขา โดย ใส่ไว้ในกล่องนม สามารถค้นหากรณีศึกษานี้ได้ โดยค้นหาใน Google ว่า The original now-out-of-print edition of “Purple Cow”

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

21. กลยุทธ์หวนรำลึกความหลัง

จากผลการวิจัยพบว่า คนที่ถูกถามคำถาม ให้นึกถึงความหลัง จะยินดีซื้อสินค้ามากขึ้น ถ้าถูกกระตุ้นให้นึกถึงวันแสนสุขในอดีต นี่อาจเป็นเหตุผล ที่ เป๊ปซี่ ผุดแคมเปญในการพาคน ย้อนอดีตไปยังปี 90s และ ยังมีอีกหลายหลายธุรกิจที่ดึงความทรงจำวัยหนุ่มสาวของ คน Gen X, Gen Y และ Babyboom เพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดให้แบรนด์เป็นที่จดจำและถูกพูดถึง

 

22. กลยุทธ์การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่อง Storytelling เป็น กลยุทธ์การตลาด ที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องเพิ่มความทันสมัยให้กลยุทธ์นี้ เช่น ใช้ช่องทางที่หลากหลายในการนำเสนอโฆษณา อย่างเช่น บน ป้าย billboard หรือ ออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอ เช่น Facebook Watch , Youtube , TikTok

 

23. กลยุทธ์การผลิตสินค้า

การผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตรงความต้องการผู้บริโภค สวยงาม ทน สะดวก และใช้งานง่าย หากจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึง ความทรงพลังของการผลิตสินค้า ที่ดี คงต้องยกให้ Apple ในยุคที่โทรศัพท์มือถือ เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ รับสาย โทรเข้า/โทรออก ที่มีราคาไม่แพง แต่ Apple กับใช้กลยุทธ์การผลิตสินค้า ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในด้านการใช้งาน ความสวยงาม และ ความทนทาน และ ขายได้ในราคาที่สูงกว่า แถมยังมียอดขายถล่มทลายอีกด้วย

 

24. กลยุทธ์ราคาสินค้า

ราคาสมเหตุสมผล ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ ตรงตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์

9 ข้อสังเกตุ ตั้งราคา อย่างไร ให้ลูกค้าออนไลน์ตัดสินใจ “ซื้อ” ทันที

1. ไม่ควรแยก ค่าส่ง เพราะจะทำให้ดูแพงขึ้น

2. ไม่ควร มีคำว่า “ทั้งหมด” “ทั้งสิ้น” เพราะสื่อถึงความสูญเสีย

3. การมี คำว่า “ฟรี” หรือ “แถม” จะช่วยให้รู้สึกถึงการได้มากกว่าเดิม ได้เพิ่มเติม มากขึ้น

4. การ ขีดฆ่า ราคาเดิม ราคาเก่า ทำให้เห็นถึงความคุ้มค่า

5. คำว่า “เหลือ” ช่วยสื่ออารมณ์ของ ปริมาณ

6. คำว่า “แค่” “เพียง” ช่วยให้รู้สึก ผ่อนคลาย ลดความกังวล

7. ไม่ควรมีคำว่า “ราคา” หรือ “บาท” เพราะทำให้รู้สึกถึงการจ่ายเงิน เสียเงิน ให้ใช้ .- แทน

8. ถ้าสามารถ หารเฉลี่ย หรือ ทำให้ ตัวเลข ดูน้อยลง จะทำให้จินตนาการได้ชัดว่าความคุ้มค่าต่อการจ่ายไปมีมากน้อยแค่ไหน

9. ฟ้อนต์ ตัวอักษร ขนาด และ สี ส่งผลต่ออารมณ์และการตัดสินใจเรื่อง ราคา

 

25. กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย

กลยุทธ์นี้เน้นไปที่ ช่องทางหรือวิธีการที่จะทำให้สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายทางการขายได้อย่างดี ลูกค้าหาซื้อง่าย หรือ สามารถได้รับสินค้ารวดเร็วเหมาะสมที่สุดต่อผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

 

26. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

เป็น ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ 4P 4C และ อื่นๆ ใช้จูงใจผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติการซื้อ เช่น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวประชาสัมพันธ์ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในทางการตลาดและการทำธุรกิจ แต่สิ่งเหล่านี้คือ ความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ควรนำไปใช้วางแผนการตลาด ทดสอบ และ ใช้งานจริง ทั้งสิ้น

 

27. กลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

ถ้าเป็นกลยุทธ์สื่อสารทางตรงระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวังได้ การใช้ตัวแทนจำหน่าย หรือ พนักงานขาย ถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี เทียบเป็นช่องทางออนไลน์ รูปแบบตัวแทนจำหน่าย มีทั้งแบบที่เรียกว่า Affiliate และ Dropship

 

28. กลยุทธ์โฆษณาและการให้ข่าว

กลยุทธ์นี้เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคล ผลประโยชน์จากการให้ข่าวนั้น เป็นการติดต่อสื่อสารกับทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า ยิ่งในปัจจุบัน มีสื่อแบบออนไลน์ให้เลือกหลากหลาย ทั้งการ ซื้อโฆษณา และ การซื้อสื่อ จึงสำคัญมากในการทำการตลาด

 

29. กลยุทธ์การใช้พลังของอินเทอร์เน็ต

กลยุทธ์นี้เน้นการใช้ สื่ออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะ ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวผู้ซื้อ ทำให้ลดการเสียโอกาส และ เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเภทได้ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน สามารถทำรูปแบบให้สวยงามและสะดุดตาลูกค้า ในโลกออนไลน์ คำสำคัญในกลยุทธ์นี้ คือ การทำ SEO

 

30. กลยุทธ์ส่วนลดและโปรโมชั่น

กลยุทธ์นี้ สามารถช่วย กระตุ้นยอดขาย ให้สูงขึ้น เลือกใช้วิธีการทำโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า และ โดนใจลูกค้าให้มาก เช่น การแจกสินค้า การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ำ การแข่งขันชิงโชค ทำโปรโมชั่นโดยใช้ โซเชียลมีเดีย สร้างกระแส 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

31. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing

เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่ง ธุรกิจจะต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ เพื่อครองใจลูกค้า เกิดรายได้และทำให้องค์กรอยู่รอดจึงมีกิจกรรมการตลาดเกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำป้ายโฆษณา แจกใบปลิว ออกบู๊ทสินค้า ไล่ไปจนถึงการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำไร ปัจจุบันในช่องทางออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียก็สามารถใช้กลยุทธ์การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ได้ เช่น Facebook Events , Facebook local หรือ Google My Business Event 

 

32. กลยุทธ์แบบสอบถามความพึงพอใจ

เป็น คำถามชุด ที่ได้ถูกรวบรวมไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วัดสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะวัดจาก กลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบัน เครื่องมือที่ช่วยในกลยุทธ์นี้ได้และไม่มีค่าใช่จ่าย คือ Google Forms ซึ่งสามารถสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นของคุณเอง หรือ สร้างแบบสำรวจร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมกัน

 

33. กลยุทธ์ Segmentation การแบ่งส่วนตลาด

กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ที่เป็นกลุ่มขนาดย่อยลงมา โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในการแบ่ง โดยเกณฑ์ที่จะใช้ใน การแบ่งส่วนตลาด ก็จะต้องเป็น เกณฑ์ ที่มีความสร้างสรรค์ และ สามารถแบ่งกลุ่มได้อย่างเหมาะสมด้วย เช่น

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตาม อายุ เพศ การศึกษา รายได้ สถานภาพและอาชีพ เป็นต้น

เกณฑ์ภูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งกลุ่มตาม ทำเลที่อยู่ ภูมิภาค จังหวัด หรือภูมิประเทศ เป็นต้น

เกณฑ์จิตลักษณะ เป็นการแบ่งกลุ่มตาม วิถีชีวิตหรือบุคลิก ลักษณะนิสัยโดยทั่วไป

เกณฑ์พฤติกรรม เป็นการแบ่งกลุ่มตาม พฤติกรรม เช่น พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการใช้

 

ขาย-ของ-ออนไลน์
ขาย-ของ-ออนไลน์

 

34. กลยุทธ์ Targeting การเลือกตลาดเป้าหมาย

กลยุทธ์การตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการทำการตลาดโดยตรง อาจเลือกเพียงกลุ่มเดียว เพื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะ (Niche Market) หรือ อาจเลือกหลายกลุ่ม หรือ เลือกทั้งหมดก็ได้ (Mass Market) ตามแต่งบประมาณและวัตถุประสงค์

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

35. กลยุทธ์ Positioning การวางตำแหน่ง

กลยุทธ์การวางตำแหน่งให้สินค้าและบริการเป็นที่จดจำ และ โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และ สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า โดยส่วนใหญ่ จะนิยมวางตำแหน่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

Product Positioning เป็น การวางตำแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ามีความแตกต่างจากที่อื่น

Brand Positioning เป็น การวางตำแหน่งสินค้าและบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่ามีความแตกต่างและโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจมากกว่าผลิตภัณฑ์ของที่อื่น

 

36. กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกลุ่ม

ธุรกิจเล็กๆ ต้นทุนไม่มาก ดังนั้น จึงต้องเน้นการทำธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย จึงควรเน้นไปที่ วัตถุประสงค์ หรือ ทำการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดที่สุด และมุ่งเน้นไปที่ยอดขายเป็นหลัก แม้ว่าปัจจุบันจะมีช่องทางออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียหลากหลาย แต่เมื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนหรือมีความชื่นชอบแบบใดก็จะทำให้ กลยุทธ์การทำการตลาดให้ตรงกลุ่ม ประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

37. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเรื่องราว

การสร้างแบรนด์ ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณสูงมาก แต่ การสร้างเรื่องราว ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น จะมีการบอกต่อกันปากต่อปากก็ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องเสียงบประมาณ อ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ Storytelling

แนะนำ : สามารถใช้เป็น ลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

38. กลยุทธ์หาพันธมิตรกลุ่มเดียวกัน

กลยุทธ์การร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มเดียวกัน อุตสาหกรรมเดียวกันที่อาจไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรง จะสามารถช่วยลดต้นทุน ได้ และต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ และทำให้ธุรกิจมีการเติบโตยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายด้วย เช่น ชานมไข่มุกกับร้านสุกี้

 

39. กลยุทธ์ลูกค้า VIP คือ ลูกค้าปัจจุบัน

กลยุทธ์นี้อาศัย ลูกค้าปัจจุบัน ให้เป็นตัวช่วยกระจายและโปรโมทสินค้าออกไป ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (Advocacy) ด้วยการชักนำให้ลูกค้า ทดลองสินค้าตัวอย่าง การพูดแนะนำต่อๆ กันไปจะทำให้เกิด ลูกค้ากลุ่มใหม่ ดังนั้น ลูกค้าปัจจุบัน จึงเป็นลูกค้าที่สำคัญและควรคำนึงถึงมากที่สุด

 

40. กลยุทธ์การแจกสินค้า

กลยุทธ์การแจกสินค้า ขนาดทดลอง เพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้ ซึ่งหากสินค้าใช้ดี โดนใจ ก็จะทำให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีก เป็นการตลาดที่ลงทุนเล็กๆ แต่ได้ผลตอบรับคุ้มค่ามาก

 

กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์-ทาง-การ-ตลาด

 

41. กลยุทธ์การให้ส่วนลดกระตุ้นให้ซื้อซ้ำ

เป็นกลยุทธ์การ จัดโปรโมชั่น ในช่วงเวลาจำกัด ด้วยการให้ส่วนลดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้นหรือกลับมาซื้อซ้ำอีก ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมหรูหราและลูกค้าผู้หญิงที่สุด หรือ ในบางอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มจะใช้การจัดโปรโมชั่นด้วยการให้ส่วนลดในช่วงเวลาจำกัด เช่น Flash Sales หรือ 11.11 / 12.12

 

42. กลยุทธ์การให้ส่วนลดลูกค้า

กลยุทธ์นี้เป็น โปรโมชั่น ในรูปแบบของการตอบแทนลูกค้าเก่า และ พยายามเอาชนะคู่แข่ง ด้วยการ คืนเงินกลับไปให้กับลูกค้า ในรูปแบบของ ส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าในครั้งถัดไป

 

43. กลยุทธ์การแข่งขันชิงโชค

กลยุทธ์นี้อาจมองเป็น การจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี และ ทำการถ่ายภาพลูกค้าคู่กับสินค้า ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ก็จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเกิดความสนใจและอยากมาซื้อสินค้ามากขึ้น แต่ควรศึกษาข้อกำหนดทางกฎหมายให้ดีก่อนเพื่อความถูกต้อง

 

44. กลยุทธ์การทำโปรโมชั่นโดยใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแส

การจัดโปรโมชั่น เป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะกลยุทธ์นี้สามารถประหยัด งบประมาณ ค่าใช้จ่ายได้ดี และ ยังเข้ากลุ่มลูกค้าได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถ้าเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง หรือ สามารถสร้างฐานแฟนได้อย่างเหนียวแน่น เหมาะกับ การสร้างกระแสให้กับสินค้าใหม่ๆ ที่สุด

 

45. กลยุทธ์การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

กระบวนการหนึ่งที่ทำเพื่อ วิเคราะห์ และ วางแผนการตลาด ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกระบวนการนี้จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และ รายงานผลทางด้านวิชาการออกมา จากนั้น ก็นำเอาข้อมูลที่ได้มา วางแผนการทำงาน และ การตลาด ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดี เหตุผลที่ต้องทำ กลยุทธ์การวิจัยการตลาด เพราะ ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันในทางธุรกิจเกิดขึ้นมาก จึงต้องทำ การวิจัยการตลาด เพื่อวางแผนให้ธุรกิจของตนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และยังเป็นการวางแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วย เพิ่มยอดขาย ได้เช่นกัน

 

46. กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)

เป็นกลยุทธ์การจัด กิจกรรมทางการตลาด โดย การโฆษณา และ การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแสดงสินค้า การแลกซื้อ การแจกของตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งจะมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสนใจและต้องการสินค้า แล้วไปถามหาหรือซื้อสินค้าจากคนกลางที่เป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง ขณะเดี่ยวกันคนกลางก็เกิดความต้องการสินค้าจากผู้ผลิต หรือ การสร้างกระแสไปในโลกออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดีย ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 

47. กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy)

เป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง โดยอาศัยพนักงานขาย ให้เป็นผู้ผลักดันสินค้าตาม ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งจะต้องใช้การกระตุ้นพนักงานขายโดยเสนอผลตอบแทน เพื่อให้พนักงานขายเกิดความพยายามในการขายสินค้าให้มากขึ้น เช่น การให้เงินรางวัลพิเศษกับพนักงานขายที่ทำยอดขายได้สูง การเลื่อนตำแหน่ง

 

48. กลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy)

เป็นการใช้กลยุทธ์ ผลัก-ดึง รวมกัน คือ ใช้การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคร่วมกับ การส่งเสริมการขาย ที่มุ่งสู่คนกลางและพนักงานขาย เช่น การประกวดจัดร้านคูปอง หรือ สิ่งจูงใจ ผลักให้ร้านค้าปลีกนำสินค้ามาโชว์ ขณะเดียวกัน ก็ใช้ การชิงโชค ของแจก ของแถม เพื่อดึงให้ลูกค้า มาซื้อสินค้าที่ร้าน

 

49. กลยุทธ์สื่อสารเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการโดยเน้นการตอบคำถาม “ทำไม”

กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด เนื้อหานับเป็นหัวใจสำคัญของ การประชาสัมพันธ์ มาทุกยุคทุกสมัย เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ที่ดีจึงควรมาจากการหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่องค์กรอยากจะบอก กับสิ่งที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนใจหรืออยากจะรู้

ดังนั้น ก่อนนำเสนอข่าวสารใดออกไป นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ จึงควรตอบให้ได้ว่า เรื่องดังกล่าวสำคัญอย่างไร และ เพราะเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจึง อยากจะรู้ หรือ ควรจะรู้

 

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ-ฉบับสมูบรณ์

 

50. กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณา

ผู้บริโภคยุคใหม่ มีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงเรื่องราวที่พวกเขาต้องการและรู้สึกมีส่วนร่วม ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงควรเข้ามาทำหน้าที่อุดช่องว่างที่การโฆษณาไม่สามารถทำได้ ด้วยกลยุทธ์การนำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการให้คุณค่า และ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มากกว่าการยิงแอด หรือ ซื้อโฆษณา

เช่น รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในฐานะผู้ใช้

 

51. กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด

การพูดปากต่อปาก และ การใช้ บุคคลที่สาม เป็นผู้กล่าวแทน นับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรื่องราวของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ คือ การใช้บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้บอกกับคนอื่นๆ ว่าทำไมเขาจึงชื่นชมสินค้าของเรา

 

52. กลยุทธ์เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีส่วนร่วม แล้วสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น

สื่อสังคมออนไลน์ Social Medial ทำให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างสาร และเผยแพร่ข่าวสาร ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เป็น กลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรได้เป็นบุคคลแรกที่จะทราบ ความคิดเห็น หรือ คำติชม ความต้องการที่แท้จริง โดยเปิดให้พวกเขามีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็น และ สื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพัน

 

53. กลยุทธ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประเด็นโดดเด่น

กลยุทธ์การส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มีเนื้อหาและรูปแบบเหมือนๆกัน ไปให้สื่อ แล้วสื่อไม่ตอบสนอง การจะทำให้เรื่องราวได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อนั้น นักกลยุทธ์การตลาด จะต้องเน้นไปที่ข่าวเจาะ ไม่ใช่ข่าวแจกเหมือนเช่นในอดีต โดยนำเสนอ เนื้อหาเชิงลึก ที่มีประเด็นเฉียบคมและเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับสื่อนั้น

 

54. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค

เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อจำนวนมากขึ้น ตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วหรือเกิดความต้องการที่จะทดลองใช้สินค้า เรียกว่า Direct to Consumers อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อพูดถึง การขายของผ่านช่องทีวี อย่าง TV Directs , Home Shopping , True Selects , RS Mall

 

55. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง

เป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้ขาย เพื่อกระตุ้นให้คนกลาง แนะนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ กระตุ้นให้คนกลางซื้อและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ เพื่อการจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น

 

56. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงาน

เป็น การส่งเสริมการขาย ที่มุ่งให้ พนักงานขาย หรือ แผนกงานขาย ใช้ความพยายามในการขายสินค้าให้ได้มากขึ้น หรือ เป็นการกระตุ้นให้หาลูกค้ารายใหม่หรือหาผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับบริษัท ใช้กันมากกับ เซลล์ขายรถ

 

57. กลยุทธ์การสาธิตคุณประโยชน์และวิธีการใช้สินค้า

กลยุทธ์นี้ทำเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในตัวสินค้า ซึ่งหากเป็นสินค้าชิ้นไม่ใหญ่มาก ผู้ขายสามารถนำไปสาธิตให้ลูกค้าทราบตามจุดต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่ที่สะดวกได้ แต่หากสินค้ามีชิ้นใหญ่ ก็อาจใช้วิธีการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้าในโรงงาน หรือ โชว์รูมแทน และ จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน คลิปวิดีโอ รีวิววิธีใช้ ใน Youtube หรือ TikTok เกิดขึ้นอย่างมากมาย

 

58. กลยุทธ์การจัดแสดงสินค้า

เป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน วิธีการส่งเสริมการขาย เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่ได้รับความนิยมสูงแม้ในปัจจุบันเองก็ตาม เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และ ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที่นำมาแสดงได้โดยง่าย แต่อยากมีปัญหาหากเกิดภาวะ โรคระบาดอย่าง โควิด-19

 

59. กลยุทธ์การแจกสินค้าตัวอย่าง Tester

ส่วนใหญ่ มักใช้เป็นกลยุทธ์สำหรับกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เช่น ออกแชมพูสระผมตัวใหม่, ครีมทาผิวกลิ่นใหม่ จุดประสงค์ใน การแจกสินค้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้บริโภคทดลองใช้ แต่ วิธีนี้อาจทำให้มี ต้นทุนสูง

 

60. กลยุทธ์การใช้คูปอง

เป็นกลยุทธ์ใน การส่งเสริมการขาย ที่นิยมใช้แพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะ วิธีนี้ลูกค้าที่ได้รับ จะถือว่าเป็นการให้ส่วนลดอย่างหนึ่ง โดยลูกค้าสามารถนำคูปองที่แจกให้ไปแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

วิธีนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะได้ราคาถูก โดยอาจทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าอยู่แล้ว มีความต้องการสินค้าเพิ่ม หรือ อาจได้ลูกค้าใหม่ เข้ามาเพราะมองว่าเป็นราคาพิเศษได้

 

กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
กลยุทธ์การตลาด-กลยุทธ์-การส่งเสริม-การตลาด

 

61. กลยุทธ์การให้ของแถม

กลยุทธ์การให้ของแถม เป็นเครื่องมือใน การส่งเสริมการขาย ที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตัวสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลในเวลาอันสั้น โดยอาจเป็นลักษณะการให้สินค้าอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการขายในร้าน หรือ ผลิตขึ้นใหม่ ให้ฟรี

 

62. กลยุทธ์การสะสมแสตมป์แลกของ

กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย วิธีนี้ จะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำได้ โดยลูกค้าอาจเกิดความต้องการสะสมแสตมป์ ไว้แลกของที่ต้องการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายของได้มากขึ้น และ อาจมีลูกค้าประจำกลุ่มหนึ่ง โดยผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขสินค้าที่ลูกค้าสามารถแลกซื้อได้ตามความเหมาะสม

 

63. กลยุทธ์การลดราคาสินค้า Sales

การส่งเสริมการขาย ด้วย การลดราคาสินค้า เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในช่วงเวลานั้น เป็นกลยุทธ์การกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ซึ่งมักได้ผลในระยะเวลาสั้น ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าที่ต้องการมาจัดรายการพิเศษตามช่วงเวลา หรือวัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้

แต่ วิธีการนี้หากนำมาใช้บ่อย อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจในตัวสินค้าได้ ฯลฯ ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีงบประมาณในการส่งเสริมการขายในระดับหนึ่ง อาจเลือกใช้วิธีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อโฆษณากลางแจ้ง SMS , Broadcast ในไลน์ การใช้ Direct Mail การโฆษณาตามยานพาหนะ

 

64. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นั้น จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ดั้งนี้
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ( Product  attribute )
2. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ( Product  mix )
3. สายผลิตภัณฑ์ ( Product  lines )

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

1. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์  ( Product  Concept )  เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ต้องมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

 

2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์  ( Product  attribute ) จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทานด้าน รูปร่าง รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในตัวของมัน

 

3. ลักษณะเด่นของสินค้า  ( Product  Feature  ) การนำสินค้าของบริษัท ไปเปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งขันแล้ว มีคุณสมบัติ แตกต่างกัน และ จะต้องรู้ว่าสินค้าเรามีอะไรเด่นกว่า เช่น ลักษณะเด่นของ Dior คือ เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากปารีส

 

4. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  ( Product  Benefit )   พิจารณาว่าสินค้ามีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง และ สินค้าให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง  ระหว่างการให้สัญญากับลูกค้า กับการพิสูจน์ด้วยลักษณะเด่นของสินค้า

 

การขายของออนไลน์

 

65. กลยุทธ์ราคา (Pricing)

กลยุทธ์ทางการตลาดที่เล่นกับเรื่อง ราคา นั้นเป็นการกำหนดว่า เราจะตั้งราคาแบบใด กลยุทธ์ ราคาสูง หรือ ราคาต่ำ สิ่งที่จะต้องตระหนัก คือ ราคาที่ได้กำหนดไว้นั้นเหมาะสมในการแข่งขัน หรือ สอดคล้องกับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นหรือไม่กลยุทธ์ด้านราคา ( Price strategy ) ในการกำหนด กลยุทธ์ด้านราคามีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

 

1. ตั้งราคาตามตลาด ( On going price ) หรือ ตั้งราคาตามความพอใจ ( Leading price )

 

2. สินค้าจะออกเป็นแบบราคาสูง ( Premium price ) เมื่อแน่ใจในคุณภาพที่เหนือกว่า และ การยอมรับในราคาของลูกค้า หรือ ราคามาตรฐาน ( Standard ) เมื่อใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขัน หรือ ตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน ( Fighting brand ) เป็นสินค้าด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย จะลง ตลาดล่าง

 

3. การตั้งราคาเท่ากันหมด  ( One pricing ) คือ สินค้าหลายอย่าง ที่มีราคาติดอยู่บนกล่อง หมายถึง ไม่ว่าจะขายอยู่ที่ใดฤดูหนาวหรือฤดูร้อน ราคาก็เท่ากันหมด  หรือ ราคาแตกต่างกัน ( Discriminate price ) ข้อดี คือ สามารถเรียกราคาได้หลายราคา แต่ข้อเสีย คือ เราต้องหาเหตุผลในการ ตั้งราคา หลายอย่าง เพื่อให้คนยอมรับได้

 

4. การขยายสายผลิตภัณฑ์ ( Line extension ) ในกรณีนี้ การนำเสนอสินค้าเริ่มต้นด้วยราคาหนึ่ง แล้วมีกลยุทธ์เผยแพร่ความนิยมไปยัง ตลาดบน หรือ ตลาดล่าง

 

5. การขยับซื้อสูงขึ้น ( Trading up ) เป็นการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ได้กำไรมากขึ้น จึงพยายามขายให้ปริมาณมากขึ้นหรือการขยับซื้อต่ำลง ( Trading down ) เป็นการผลิตสินค้าที่มีราคาแพงให้มีคุณภาพกว่าสินค้าที่ราคาถูกเล็กน้อยแต่ ตั้งราคาสูงกว่า เพื่อให้คนซื้อสิ้นที่รองลงมา

 

6. การใช้กลยุทธ์ด้านขนาด ( Size ) คือ ไม่ทำขนาดเท่ากับผู้ผลิตรายอื่น ๆ

 

รับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

66. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่าย ( Channel of distribution )

1. เส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บริโภคหรือผู้ ใช้ ซึ่งอาจจะผ่านคนกลางหรือไม่ฝ่ายคนกลางก็ได้

2. ประเภทของร้านค้า ( Outlets ) ในทุกวันนี้จะพบได้ว่าวิวัฒนาการของการจัดจำหน่ายนั้นเป็นสิ่งที่เจริญเติบ โตรวดเร็วมากประเภทของร้านค้ามีมากมาย

3. จำนวนคนกลางในช่องทาง ( Number of intermediaries ) หรือความหนาแน่นของคนกลาง

ในช่องทางการจัดจำหน่าย ( Intensity of distribution ) ในการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย

 

67. กลยุทธ์การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด ( Market logistics )

เป็น กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และตัวสินค้าจากแหล่งปัจจัยการผลิตผ่านโรงงานของผู้ผลิต แล้ว กระจายไปยังผู้บริโภค 

 

68. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดประสานกับแผนการตลาดโดยรวม

กำหนดแผนการส่งเสริมการตลาดที่ “เฉพาะเจาะจง” หรือในทางการตลาดเรียกว่า Niche Marketing กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น ผลิตภัณฑ์ นม อาจจะเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจง อย่าง นมจากธัญพืชสำหรับผู้สูงอายุที่แพ้นมวัว

 

69. กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์

การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์ มักจะใช้ กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับสินค้า fmcg มาโดยตลอด

 

 

70. กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย

กลยุทธ์นี้แม้ว่าจะมีใช้กันมาอย่างยาวนานแล้ว แต่จัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติ ตัวต่อตัวระหว่างกิจการกับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังคำสั่งซื้อ ด้วยรูปแบบการขายที่แตกต่างกัน การขายโดย พนักงานขาย นั้นเกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานขาย การจัดการทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ พนักงานขาย ตลอดจนการบริหารสินค้าคงคลัง

การเตรียม การเสนอขาย และ การบริการหลังการขาย ในการพัฒนาแผนกการขายนั้น กิจการจะเริ่มตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์และปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเภทของธุรกิจ โดยอาจเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการบริการ หรือธุรกิจการผลิต จากนั้นจึงกำหนด กลยุทธ์การขาย และ การดำเนินงาน

การขายโดยใช้พนักงานขายนั้น หวังผลลัพธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย และ ขณะเดียวกันก็ เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระยะยาวกับลูกค้าอีกด้วย

 

71. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy)

การให้ข่าวสาร คือ รูปแบบหนึ่งของ การติดต่อสื่อสาร ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อ ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่เป็นบวกต่อสินค้าและกิจการของเรา

แต่ปัจจุบันการสื่อสารโดยวิธีดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางอ้อมเกี่ยวกับสื่ออีกด้วย การให้ข่าวสารแก่สาธารณะชนนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์

 

การให้ข่าวสารจัดว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาวแก่องค์กร และต้องการให้ผลลัพธ์นี้ออกมาในเชิงบวกแก่องค์กร

 

กล-ยุทธ์-ทาง-การตลาด-กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
กล-ยุทธ์-ทาง-การตลาด-กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

 

สำหรับ ข่าว กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เรื่องนี้เป็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจ

     กลยุทธ์การตลาด จัดเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ

ซึ่งปัจจุบันมีกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมายให้เลือกเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชี้ให้เห็นว่าในปีนี้นักการตลาดต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดก่อน จะนำมาสู่การวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ดังที่ปรากฏในโครงสร้างประชากร Gen Y (ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1981-2000) นั้น

 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีพฤติกรรมคล้ายกันทั่วโลก คือ ชอบสังคม ชอบความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน

 

ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่าจุดหมายปลายทาง สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว

 

จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดเลือกช่องทางการสื่อสารใดที่เข้าถึงกับกลุ่ม Gen Y ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ในขณะที่ Gen Y เพิ่มขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน  ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีรายได้สูง

 

กลุ่มนี้มักให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและวางแผนการเงิน

 

ฉะนั้น ธุรกิจที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ คือ สินค้าและสุขภาพ

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว และอาหาร นอกจากโครงสร้างประชากรแล้ว Lifestyle ของคนในชนบทเองก็มีการเปลี่ยนแปลง

 

โดยมีโครงสร้างคล้ายคนเมืองมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังต่ำอยู่ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของสถาบันการเงิน หรือ บัตรกดเงินสด เป็นต้น

 

อีกทั้งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ Digital Life อย่างเต็มตัว

 

เป็นยุคที่ Customers create content คือ สื่อที่ทรงพลังมากที่สุดถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้า

 

โดยนักการตลาดมีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เกิดผลในทางบวก และกระจายออกไปสู่สาธารณะ

72. กลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization

1. ต้องมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในมือก่อน จะสื่อสารกับลูกค้า ต้องรู้จักลักษณะของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางประชากรศาสตร์ Demography เรื่องอายุ เพศ ที่อยู่ การศึกษา ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม ทัศนคติ และ ข้อมูลอื่นๆที่เป็นเรื่องพื้นฐาน ทางที่ดีควรใช้เครื่องมือพวก Analytics ให้เป็นไว้เก็บและดูพฤติกรรมของคนใช้งานเว็บไซต์ด้วยว่าให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ส่วนไหนมากที่สุด และ ใช้เวลาเท่าไหร่

 

2. ทำ Persona ลองสรุปบุคลิก จินตนาการถึงลูกค้าในอุดมคติ ความคิดและความสนใจของลูกค้าหรือผู้ดูคอนเทนต์ รวมถึง แรงกระตุ้นในการซื้อของและการใช้ชีวิตของพวกเขาด้วย

 

ติด google หน้าแรก อันดับ 1

 

3. มีทีม มีทรัพยากร พร้อมทดลองทำคอนเทนต์และอัพเดทข้อมูล เพราะ Persona ที่มีก็เหมือนกับ สมมติฐานว่าลูกค้าจะต้องมีพฤติกรรมแบบเดียว กับข้อมูลที่เราไปหามาเป๊ะๆ เราทำได้เพียงแต่ทดลอง ทำคอนเทนต์ หรือ ชิ้นงานโฆษณาหลายๆแบบ ที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน (และต่างกัน) ซึ่งต้องใช้เวลาและกำลังคน จึงจะได้รู้ว่าลูกค้าที่เราคิดไว้เป็นไปตาม Persona หรือเปล่า

 

4. ทดลองทำคอนเทนต์ โฆษณา เนื้อหา รูปแบบ ขนาด โทน ตำแหน่ง ทิศทางของคอนเทนต์ในแต่ละเว็บเพจและสื่อสังคมออนไลน์ แต่คิดไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกใจคอนเทนต์หรือโฆษณาของเราแน่ๆ และ อย่าลืม สร้าง Call to action กระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ด้วย

 

5. วัดผล วัดผล แล้วก็ วัดผล คล้ายกับ ขั้นตอนแรก แต่คราวนี้จะดูพฤติกรรมของคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ว่าเปลี่ยนไปแค่ไหน ตอบรับมากขึ้น ใช้เวลามากขึ้นกับคอนเทนต์ส่วนไหน หรือ ตอบรับน้อยลง ใช้เวลาน้อยลง ซึ่งข้อมูลพวกนี้ไปดูได้จากเครื่องมือจำพวก Analytics หรือคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ที่เราติดตั้งให้กับ เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

73. กลยุทธ์พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเหมาะสมกับสถานะการณ์ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะ ความมั่นคงจะมีความสำคัญมากต่อ ธุรกิจกลางหรือเล็ก (SMEs)

ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด Marketing Stategic Development ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนทัศนคติในการมองเรื่องต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับ ข้อมูล ต้องประเมินสถานการณ์ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด จะประกอบด้วย 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ตลาด และ ผลิตภัณฑ์

 

74. กลยุทธ์มุมมองด้านตลาด

ตลาดเก่า หมายความว่า ลักษณะของลูกค้าเดิม ๆ ซึ่งก็จะเป็นลูกค้าประจำ หรือว่าจะเป็นลูกค้าขาจรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

ตลาดใหม่ หมายความว่า ลูกค้าใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านเข้ามาก็จะมีความหลากหลายไปด้วย

เมื่อสามารถทำความเข้าใจ 2 เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน กลยุทธ์การตลาด จะชัดเจนไปด้วยพร้อมๆกัน

 

content marketing คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง

 

75. กลยุทธ์มุมมองด้านผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์นี้หากทำความเข้าใจในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำการตลาดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม มุมมองด้านผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภทด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์เก่า คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราเคยขายก่อน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยมีมาก่อน และ เมื่อประเมินสถานการณ์เราสามารถนำเอา 2 ปัจจัยมาผสมกันแล้วจะได้เป็นคู่ ๆ

คู่ที่ 1 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์เก่า

คู่ที่ 2 คือ ตลาดเก่า ผลิตภัณฑ์ใหม่

คู่ที่ 3 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์เก่า

คู่ที่ 4 คือ ตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่

คู่ที่ 5 คือ การผสมผสานแต่ละคู่มารวมกัน

 

76. กลยุทธ์การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 5 หลัก

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและบริการ
3. กลยุทธ์ ราคา
4. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
5. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด

 

77. กลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแผนทางการตลาด

การวางแผนทางการตลาด Marketing Plan ต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นกำหนดทิศทางและการตัดสินใจว่า กิจกรรมทางการตลาด ที่จะใช้ในการแข่งขัน ควรมีอะไรบ้าง ดังนั้น ข้อมูลทางการตลาด ที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาจึงจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนใน การวิเคราะห์และประมวณผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้

 

78. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ

ทางการตลาดมี 2 ประเภทสำคัญ คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยทั่วไปการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใช้เครื่องมือตัววัดในทางสถิติ ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะใช้ประเด็ดเป็นเครื่องมือในการวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นหรือข้อมูลที่ยังขาดความชัดเจน กลยุทธ์การตลาด หรือ กลยุทธ์ทางการตลาด

 

79. กลยุทธ์การวิเคราะห์ในเชิงการทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะห์และทดสอบในทางสมมุติฐาน Market testing โดยทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ได้จากข้อมูลจากการสำรวจ และมักใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ และตีความ ซึ่งมักจะให้ความสนใจต่อนัยสำคัญทางสถิติ ว่ามีหรือไม่ มากน้อยอย่างไร หรือว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

การวิเคราะห์ประเภทนี้มักจะใช้ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็สรุปง่าย ๆ ก็คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการหาค่าความสัมพันธ์หรือความแตกต่างกันระหว่างตัวแปร เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ไปใช้ใน การวางแผนทางการตลาด ในธุรกิจ Startup กลยุทธ์นี้รู้จักกันในเรื่องของการทำ Product-Market Fit

 

ติดอันดับ-google

 

80. กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงสรุปประเด็น

เป็น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับประเด็น ในเชิงลึก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ทางการตลาด นั้นมากขึ้น หากแต่ว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ อาจสามารถประมวลความคิดเห็นและสรุปได้ลึกซึ่งกว่า

 

81. กลยุทธ์รวบรวมข้อมูล วิจัยถึงศักยภาพของลูกค้า

ความต้องการของพวกเขา และ พฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อทำความเข้าใจถึงประเภทของผลิตภัณฑ์, บริการ หรือ ความคิดที่พวกเขาต้องการที่จะซื้อ ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดลักษณะนี้ เรียกว่า Data-Driven Marketing 

 

82. กลยุทธ์การประเมินผลศักยภาพขององค์กร

ตัดสินใจเลือกสิ่งที่องค์กรของคุณสามารถผลิตได้ค่อนข้างดี และ สิ่งใดที่องค์กรของคุณไม่สามารถผลิตได้ โดยอิงจากจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยเฉพาะ ปัจจุบันเครื่องมือในการประเมินผลศักยภาพ ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ OKRs หรือ Objective adn Key Results

 

83. กลยุทธ์ระบุโอกาสทางการตลาด

การวิจัยตลาด ปัจจุบันสำหรับแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ และมองหาโอกาส เช่น ไม่มีการแข่งขัน หรือ มีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง กลยุทธ์นี้เป็นการทำงานร่วมกันของ 2 เครื่องมือทางการตลาด O – Objective ที่มาจากการทำ SWOT Analysis และ STP (Segmentation Targeting Positioning)

 

84. กลยุทธ์กำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การตลาด

ในทุกๆการทำการตลาด Objective or Goal Setting การกำหนดวัตถุประสงค์ถือเป็นเรื่องใหม่และสำคัญมาก ตัดสินใจถึงสิ่งที่จำเป็นในการก่อให้เกิดความสำเร็จในการสั่งซื้อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือ กำไรสุทธิ หรือ ROI (Return On Investment) ผลลัพธ์ต่อการลงทุน

 

85. กลยุทธ์การกำหนดแผนปฏิบัติการ

กลยุทธ์การตลาดนี้ ทำให้เกิดวิธีในทางปฎิบัติได้จริง ระบุรายการขั้นตอนขององค์กรที่จะเป็นใช้ใน การดำเนินแผนการตลาด และ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกทีมงานแบบเฉพาะเจาะจง

 

86. กลยุทธ์ตรวจสอบและประเมิน

ศึกษา แผนการตลาด อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อๆไป ในทางการตลาดกลยุทธ์นี้ เรียกว่า Agile Marketing

 

87. กลยุทธ์มุ่งเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ก

คนไทยมากกว่า 13 ล้านคน นิยมใช้ Facebook เช่นกันกับ การใช้งานอื่นๆ ที่คนไทยนิยม เช่นกัน

คือ ดูคลิปผ่าน Youtube เหล่านี้ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ Social Network อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และก็จะกลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสาร (Infrastructure) ของคนไทย เหมือนกับ โทรศัพท์ ทีวี หนังสือพิมพ์ 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

88. กลยุทธ์การปรับแต่งโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งจำเป็น

เมื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นช่องทางที่เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการและลูกค้าสื่อสารกัน การปรับแต่งโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการวางแผนให้เกิดการแชร์และกระจายข้อมูลออกไป ให้ผู้ใช้งานได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ปุ่มแชร์ ปุ่ม Likes และการสร้างลิงก์ให้กลับมาหาเราให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นการกระจายข้อมูลออกไปให้กว้างและเกิดประสิทธิภาพเข้าถึงผู้คนมากที่สุด 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

89. กลยุทธ์ผู้สร้างกระแส

เมื่อมีคนสื่อสารกันในโลกออนไลน์มากขึ้น ผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์จะเป็นผู้ที่มีคนติดตามมากๆ และมีอิทธิพลทางความคิดกับผู้อื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีบทบาทในการสร้างกระแส และสร้างความคล้อยตามต่อผู้อื่นได้ง่าย เพราะการพูดและสื่อสารออกมาของคนที่มีอิทธิพล (Influencer) เหล่านี้ก็จะไปสร้างและโน้มน้าวให้คนอื่นๆ ที่ติดตามเค้าอยู่นั้นเกิดความคล้อยตามในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยให้ตามกระแสได้ คือ Google Trends

 

กลยุทธ์-การส่งเสริม-การตลาด
กลยุทธ์การ-การตลาด

 

90. กลยุทธ์ Location base

เมื่ออุปกรณ์สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ อาทิ มือถือ แท็ปเล็ต กล้องถ่ายรูป หรือ แอปพลิเคชั่น ที่สามารถนำตำแหน่งของผู้ใช้งานมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้ ตัวอย่าง เช่น Foursquare, Google Map, Facebook Place, Wongnai ทำให้การสื่อสารหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้อาจตรวจสอบจากปริมาณการเช็กอินของลูกค้าผ่านโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งทางใช้ Google My Business ในการปักหมุดให้ธุรกิจด้วย

 

91. กลยุทธ์โลกออนไลน์เชื่อมกับออฟไลน์

ตลาดออนไลน์ เริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหน้าร้าน (โลกออฟไลน์) ได้มากขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลร้านอาหาร ส่วนลด ผ่านดีลทางออนไลน์ หรือการรับข้อมูล ณ จุดขาย โดยการส่อง QR Code เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกออนไลน์เพื่อไปกระตุ้นโลกออฟไลน์กำลังจะเติบโตเพิ่มขึ้น และเช่นกันมีบางธุรกิจที่สามารถเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าได้อย่างมหาศาล รวมแล้วเรียกว่า O2O หรือ Online to Offline / Offline to Online

 

92. กลยุทธ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่น

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั้นมีมากมายและหลากหลาย มีความสามารถเพิ่มขึ้นจากอดีตอย่างมาก เช่น มือถือ, ทีวี, รถยนต์ อีกทั้งคนไทยมีการใช้แอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น และ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเหล่าลูกค้าได้มากขึ้น ดังนั้น นักการตลาด จึงสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้นนอกจากหน้าคอมพิวเตอร์ เช่น Line Facebook Instagram Tiktok

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

93. กลยุทธ์ความอัตโนมัติ

เรากำลังอยู่ในยุคของข้อมูลอย่างแท้จริง การเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งของเรานั้นเกิดเป็นข้อมูลขึ้นตลอดเวลา เช่น ข้อมูลตำแหน่งพิกัดตัวคุณ ข้อมูลสภาพอากาศ หรือข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างจะสามารถนำมาเชื่อมโยงและสร้างให้เกิดข้อมูลรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม นักการตลาด เริ่มจะเห็นความสำคัญของข้อมูลเหล่านี้ และ นำมาประกอบกันเพื่อสร้าง กลยุทธ์การตลาด รูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองกับคนในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

 

94. กลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าออนไลน์

เพราะข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้น สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เราเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือต่างๆ ช่วย เช่น Google Analytics, Truehits.net, ZocialRank.com ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญ หรือ จะเป็นเครื่องมืออย่าง Zanroo, Mandala Social Listening

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

95. กลยุทธ์การค้าบนโลกออนไลน์เพื่อให้ขายได้อย่างรวดเร็ว

การค้าขายบนโลกออนไลน์ นั้นมีมายาวนานแล้ว แต่เพิ่งมานิยมมากขึ้นในปีนี้เพราะเริ่มมีบริษัทให้ความสนใจ และ ขยายช่องทางการขายออกไปยังยังโลกออนไลน์ เช่น เปิดสาขาออนไลน์ ประกอบกับ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ ระบบขนส่งที่พัฒนาควบคู่ไปกับ การซื้อขายทางออนไลน์ เช่นกัน ทำให้การขายสินค้าออนไลน์ เป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์และธุรกิจ ให้ความสำคัญและขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปทั่วโลก 

แนะนำ : สามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ได้

 

96. กลยุทธ์ทุกอย่างจะหลอมรวมเข้าด้วยกัน

ทคโนโลยีและสื่อถูกพัฒนาและหล่อหลอมรวมตัวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งอาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใน การทำการตลาดยุคใหม่ บางคนอาจจะเรียกวิธีนี้ว่า IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นการใช้สื่อดั่งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่จะเข้าถึงลุกค้าได้ในทุกๆ สื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่

เช่น กลยุทธ์การตลาด ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ แอปพลิเคชั่น ซึ่งเหล่านี้เป็นการทำการตลาดโดยอาศัยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

 

97. กลยุทธ์ People Strategy กลยุทธ์ด้านประชาชน

เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการการสนับสนุน จากประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายหรือ คนในพื้นที่ที่ต้องการจัดจำหน่าย เพราะ ผลิตภัณฑ์บางตัวดี ราคาเหมาะสม มีช่องทางมีการจัดจำหน่ายที่ดี กล่าวได้ว่าทุกอย่างดีหมด แต่ประชาชนหรือคนในพื้นที่ ไม่สนับสนุน โจมตี ผลิตภัณฑ์นั้นก็อยู่ไม่ได้ในตลาด

ซึ่งในยุคหลังๆ เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ จะให้ความสำคัญกับการทำ CSR “ Corporate Social Responsibility ” คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังทำให้เกิดการสนับสนุนของผู้คนในพื้นที่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่ายอีกด้วย

 

98. กลยุทธ์ Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้า

หรือ กลยุทธ์หุ้นส่วน เป็น กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสำคัญ เพราะการมีคู่ค้าหรือหุ้นส่วน จะสามารถช่วยเราในการทำธุรกิจได้หลายประการ เช่น ช่วยคิด ช่วยลงทุน ช่วยทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเหลือในเรื่องการวางระบบงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการทำธุรกิจข้ามชาติหรือทำธุรกิจในต่างประเทศ ระหว่างประเทศ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ Partners Strategy กลยุทธ์คู่ค้าหรือกลยุทธ์หุ้นส่วน

เพราะบางประเทศมีข้อจำกัดในเรื่องของกฏหมาย ถ้ามีหุ้นส่วนก็จะได้รับการช่วยเหลือ ทางด้านกฎหมายของประเทศนั้น อีกด้วย

 

99. กลยุทธ์ Perception Strategy กลยุทธ์ความเข้าใจ

เป็นกลยุทธ์ที่จะต้อง “เข้าใจ” สถานการณ์ต่างๆ เป็นกลยุทธ์ที่จะต้องประยุกต์ หลักการตลาด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์นั้นๆ เพราะปัจจุบัน มีการไหลเวียนในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลข่าวสาร การไหลเวียนของวัตถุดิบ การไหลเวียนของสินค้า บริการ ไปทั่วทุกมุมโลก

เราจะเห็นได้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่วางขายกันในประเทศไทย เราสามารถนำเข้าจากประเทศอื่นๆ เข้ามาวางขายได้อย่างเสรีมากขึ้น ฉะนั้น นักการตลาด เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ที่มีความเข้าใจมีการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงประสบความสำเร็จในการทำการตลาดในยุคนี้

 

กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาด-กลยุทธ์การตลาด

 

ทั้งหมดนี้ก็ คือ กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เราได้รวบรวมมาให้อ่านอย่างเต็มอิ่ม ถ้าให้ง่ายๆลองหยิบจับไปลองใช้จริง เพราะในบางข้อสามารถใช้เป็น กลยุทธ์การตลาด ออนไลน์ ได้เลยทันที สนใจกลยุทธ์ไหน ร่วมพูดคุยแชร์ความคิดเห็นกันได้ ด้วยการคอมเม้นต์ไว้ด้านล่างนี้ หรือ แค่ทักไลน์มาที่ Line ID: @brandingchamp

 

 

31 Replies to “99 กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดอัพเดทใหม่ [ ฉบับสมบูรณ์ ]”

  1. กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และ อ๊อฟไลน์ เยอะดี ลองเอาบางกลยุทธ์ไปส่งเสริมการตล่าด ได้ผลดีเกินคาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *