ผู้เชี่ยวชาญ AI กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย Generative AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย Generative AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI สำคัญหรือไม่ ? ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการตลาด ที่ Generative AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์เนื้อหา คอนเทนต์ และ สื่อโฆษณา ที่น่าสนใจและดึงดูดใจมากขึ้น

 

ใครอยู่เบื้องหลังการนำ AI มาใช้ในการทำการตลาดเหล่านี้?

ผู้เชี่ยวชาญ AI คือ กลุ่มคนที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง หรือ ที่เรียกว่า AI Specialist ซึ่งสามารถใช้ศักยภาพของ AI ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้หรือไม่ว่า ผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านการตลาด ที่ใช้ Generative AI มีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง? และพวกเขาใช้ Generative AI ในการสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาการตลาดได้อย่างไร? และที่สำคัญ แนวโน้มและอนาคตของ Generative AI ในวงการการตลาดจะเป็นอย่างไร?

คำตอบของคำถามเหล่านี้ จะทำให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของ ผู้เชี่ยวชาญ AI  (AI Specialist) และบทบาทของ Generative AI ในการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

ผู้เชี่ยวชาญ-AI-กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย-Gen-AI
ผู้เชี่ยวชาญ-AI-กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย-Gen-AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI (AI Specialist) คือ อะไร ?

ผู้เชี่ยวชาญ AI คือ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์สูงในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technologies) เพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า AI Specialist เขาเหล่านี้เปรียบเสมือน จอมเวทย์แห่งยุคดิจิทัล ที่สามารถใช้พลังของ AI ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เหลือเชื่อและเปลี่ยนแปลงโลกได้

 

ผู้เชี่ยวชาญ AI ต้องมีความรู้พื้นฐาน ใน ด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และ สถิติ รวมถึง ความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่อง อัลกอริทึม และ เทคนิคต่าง ๆ ของ AI เช่น Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Large Language Model นอกจากนี้ ยังต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรม การจัดการข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างแบบจำลอง และ ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพ

 

ในระดับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ AI มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำ AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน รวมถึง สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมากมักจะต้องมีการทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการนำ AI มาใช้ พัฒนาโซลูชัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และ นำ AI ไปประยุกต์ใช้งานจริง

 

หากคุณเดินเข้าไปในห้องทำงาน คุณอาจเห็นพวกเขากำลังตรวจสอบอัลกอริทึมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ กำลังอภิปรายกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้นในอีกทางหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญ AI คือ ผู้ที่มักมีความหลงใหลในการค้นหาวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และ พร้อมที่จะท้าทายขีดจำกัด มองหาความเป็นไปได้ ที่จะนำ AI มาใช้

 

ผู้เชี่ยวชาญ-AI-กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย-Generative-AI
ผู้เชี่ยวชาญ-AI-กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย-Generative-AI

Generative AI กับการปฏิวัติวงการการตลาด

Generative AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวงการการตลาดยุคใหม่ มีการนำเทคโนโลยีนี้เป็นสาขาย่อยของ AI ที่มุ่งเน้น ในการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ ภาพ เสียง หรือ วิดีโอ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์ อีกทั้งยังนำมาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดด้วย AI มีความสามารถในการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จึงสามารถใช้ Generative AI ในการผลิตผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

 

ปัจจุบัน มีการนำ Generative AI หลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาด อาทิ ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอทอัจฉริยะที่สามารถสร้างบทสนทนาที่เสมือนจริงและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้ ตัวอย่าง เช่น บริษัท Siam Cement Group (SCG) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ได้นำ ChatGPT มาใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าต่อแบรนด์

 

อีกหนึ่ง Generative AI ที่นำมาใช้ คือ Perplexity ซึ่งเป็น AI ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและสร้างเนื้อหาที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา ด้วยความสามารถของ Perplexity ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จึงทำให้สามารถสร้างเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ แถมยัง อ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท Lactasoy ผู้นำด้านการผลิตนมถั่วเหลืองชั้นนำของไทย ได้ใช้ Perplexity ในการรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์ของนมถั่วเหลือง เพื่อสร้างบทความและเนื้อหาที่น่าเชื่อถือสำหรับการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

 

นอกจากนี้ Claude AI ซึ่งเป็น Generative AI ที่เชี่ยวชาญด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย มาใช้ใน การสร้างคอนเทนต์การตลาด ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวไทยได้เป็นอย่างดี บริษัท TQM Insurance Broker ได้ใช้ Claude AI ในการสร้างบทความและโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย สละสลวย และตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวไทย ทำให้สามารถเข้าถึงและโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เชี่ยวชาญ-AI
ผู้เชี่ยวชาญ-AI

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า AI มีบทบาทสำคัญ การใช้ Generative AI เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อทางการตลาดที่โดดเด่น น่าสนใจ และ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญ AI ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ Generative AI จึงกลายเป็นบุคลากรที่จำเป็นสำหรับ นักการตลาด และ ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความสำเร็จทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

 

ผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านการตลาดกับ Generative AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านการตลาด มีบทบาทสำคัญในการนำ Generative AI มาใช้เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อทางการตลาดที่โดดเด่น ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยี Generative AI ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพของ AI ในการยกระดับกลยุทธ์การตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับแบรนด์และธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับบทความ ” ผู้เชี่ยวชาญ AI กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย Generative AI ” หรือ ทักไลน์เพื่อติดต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญ AI ด้านการตลาด อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้ที่ @brandingchamp

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *